Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Audity, analýzy a studie


Profesionální služby v oblasti strategického plánování

 • Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
 • Cost-benefit analýzy (CBA)
 • Podnikatelské záměry, investiční projekty a neziskové projekty
 • SWOT analýzy
 • Analýzy trhu a odhady poptávky
 • Marketingové strategie a marketingový mix
 • Finanční plány projektů a záměrů
 • Časové harmonogramy projektů
 • Analýzy a řízení rizik

Expertní služby pro řídící orgány operačních programů

 • Audity zadávání veřejných zakázek
 • Audity ekonomického řízení organizace
 • Audity hospodaření před převzetím organizace
 • Audity smluvních vztahů
 • Audit kontrol
 • Protikorupční služby
 • Služby vnitřního auditu
 • Konzultační služby v oblasti strategií, koncepcí a legislativy v rámci NSRR ČR a EU
 • Konzultační služby v oblasti operačních programů ČR
 • Příprava a realizace projektů v rámci technické pomoci
 • Evaluace

Expertní služby v oblasti regulace a legislativy

 • Hodnocení dopadů regulace (RIA)
 • Hodnocení dopadů korupčních rizik právních norem (CIA)
 • Konzultační služby v oblasti legislativního procesu

Expertní služby v oblasti eGovernmentu

Tvorba a aktualizace studií, politik, legislativy, smluv, strategických, koncepčních a metodických materiálů v oblastech:

 • elektronizace veřejné správy (eGovernement)
 • smart administration
 • elektronizace justice (eJustice)
 • elektronizace zdravotnictví (eHealth)
 • elektronické zadávání veřejných zakázek (eProcurement, NEN, NIPEZ)
 • kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT)
 • základní registry veřejné správy (ISZR, ROB, ROS, RPP, RUAIN)
 • informační systém datových schránek
 • komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS, CMS)
 • informační systémy veřejné správy (ISVS)
 • elektronický občanský průkaz (eOP)
 • elektronická legislativa (eSbírka, eLegislativa)
 • geografické informační systémy (GIS)
 • elektronický podpis
 • zákon č. 227/2000Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (eGA, eGovernment Act)
 • zákon č. 11/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy