Dotace na ekologii a energetiku pro podniky a podnikatele jsou rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a z Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Podniky mohou žádat o dotace například na opatření pro úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů (OPPIK), snížení emisí provozoven, snížení množství odpadního materiálu při výrobě či na snížení enviromentálního rizika (OPŽP). Více zde>>


Probíhá příjem žádostí.

Program Úspory energie

Na snižování energetické náročnosti

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace až 400 mil. Kč/projekt

 

Probíhá příjem žádostí.

Program Snížení emisí provozoven

Na snížení emisí stacionárních zdrojů znečištění

 • nákup technologií
 • stavební a výkopové práce
 • veškeré investice, které bezprostředně souvisí s realizací záměru
Probíhá příjem žádostí.

Program Zvýšení podílu využití odpadů

Na zvýšení podílu využití odpadů

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 500 tis. Kč a 50 mil. EUR.
 • 25 - 85 % způsobilých výdajů na projekt
Probíhá příjem žádostí.

Program Obnovitelné zdroje energie

Na zvyšování energetické účinnosti

 • podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 250 tisíc - 100 mil. Kč/projekt
 • 40 - 80 % způsobilých výdajů na projekt
Probíhá příjem žádostí.

Program Posílení přirozené funkce krajiny

Na posílení přirozené funkce krajiny

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující pěší průchod krajinou
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy)
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav:
  • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče
  • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany
  • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby
  • provedení výchovného zásahu se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu
Probíhá příjem žádostí.

Program Smart grids II. (přenosová síť)

Na majetek, který umožní rozvoj konceptu chytrých sítí

 • pro velké podniky
 • peněžní dotace ve výši 10 - 500 mil. Kč/projekt
 • 40 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Na snížení emisí vytápění domácností

 • náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech
Program je v současné době uzavřen.

Program Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Na snižování energetické náročnosti

 • pro podniky všech velikostí 
 • peněžní dotace ve výši 0,3 - 100 mil. Kč/projekt 
 • 60 - 80 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Prevence vzniku odpadů

Na bezpečné nakládání s odpady

 • předcházení vzniku komunálních odpadů
 • předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě)
Program je v současné době uzavřen.

Program Odstranění nepovolených skládek

Na odstranění nepovolených skládek

 • rekultivace a sanace starých skládek
Program je v současné době uzavřen.

Program Odstranění a inventarizování ekologických zátěží

Na odstranění a inventarizování ekologických zátěží

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.
Program je v současné době uzavřen.

Program Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie

Na využívání nízkouhlíkových technologií

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 100 mil. Kč/projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Snížení environmentálního rizika

Na snížení enviromentálního rizika

 • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení definovaných zákonem č. 59/2006 Sb.
 • vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných havárií
 • vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik
Program je v současné době uzavřen.

Program Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • podnikatelský záměr a projektová dokumentace
Program je v současné době uzavřen.

Program Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)
Program je v současné době uzavřen.

Program Posílení biodiverzity

Na posílení biodiverzity

 • péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000. Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
 • budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy NATURA 2000
Program je v současné době uzavřen.

Program Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy

Na výstavbu nových energeticky efektivních budov

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby
 • Technický dozor investora
 • Blower Door test apod.
Program je v současné době uzavřen.

Program Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Na zlepšení kvality prostředí v sídlech

 • zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Program je v současné době uzavřen.

Program Smart grids I. (distribuční sítě)

Na nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách

 • střední a velké podniky
 • peněžní dotace ve výši 5 - 80 mil. Kč/projekt
 • 40 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Úspory energie v SZT

Na využívání kombinované výroby elektřiny a tepla v podnicích

 • podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 400 mil. Kč/projekt
 • 40 - 50 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Na využívání nízkouhlíkových technologií

 • Zavádění inovativních technologií v nízkouhlíkové dopravě, tj. silniční elektromobily