Dotace na ekologii a energetiku pro veřejný sektor (kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace) jsou rozdělovány především z Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Dotovány mohou být například aktivity týkající se modernizace kanalizace v obci, zajištění povodňové ochrany, bezpečného nakládání s odpady či snížení energetické náročnosti budov. Více zde>>


Probíhá příjem žádostí.

Program Podpora preventivních protipovodňových opatření

Na podporu preventivních protipovodňových opatření

 • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních
 • a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány
Probíhá příjem žádostí.

Program Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

 • vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)
Probíhá příjem žádostí.

Program Snížení emisí provozoven

Na snížení emisí stacionárních zdrojů znečištění

 • nákup technologií
 • stavební a výkopové práce
 • veškeré investice, které bezprostředně souvisí s realizací záměru
Probíhá příjem žádostí.

Program Zlepšení systému sledování vývoje ovzduší a klimatu

Na zlepšení systému sledování a předpovídání vývoje ovzduší a klimatu

 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové vrstvy Země včetně související infrastruktury pro správu zpracování a hodnocení dat a pro zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry a identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší a zveřejňování výsledků
Probíhá příjem žádostí.

Program Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Na zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně

 • péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000. Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
 • budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy NATURA 2000
Probíhá příjem žádostí.

Program Posílení přirozené funkce krajiny

Na posílení přirozené funkce krajiny

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující pěší průchod krajinou
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy)
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav:
  • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče
  • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany
  • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby
  • provedení výchovného zásahu se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu
Program je v současné době uzavřen.

Program Snížení znečištění odpadních vod a zlepšení kvality pitné vody

Na zlepšení kvality pitné vody

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod
 • v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod
 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
Program je v současné době uzavřen.

Program Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Na snížení znečištění vod průmyslem a zemědělstvím

 • podpora uplatňování postupů v technologii, vedoucích k zamezení vypouštění prioritních látek z průmyslových bodových zdrojů znečištění.
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) v ploše povodí.
 • likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích z Registru dle Směrnice 2000/60/ES o vodní politice s cílem zlepšit stav vodních útvarů podzemních vod
Program je v současné době uzavřen.

Program Zajištění povodňové ochrany

Na zajištění povodňové ochrany

 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • hospodaření se srážkovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině a jejich dalšího využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“
Program je v současné době uzavřen.

Program Prevence vzniku odpadů

Na bezpečné nakládání s odpady

 • předcházení vzniku komunálních odpadů
 • předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě)
Program je v současné době uzavřen.

Program Odstranění nepovolených skládek

Na odstranění nepovolených skládek

 • rekultivace a sanace starých skládek
Program je v současné době uzavřen.

Elektromobily

Na pořízení elektromobilu, resp. na podíl z ceny elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu vozidla se spalovacím motorem.

Podpora (neveřejných) dokovacích stanic 
V rámci programu Nízkouhlíkové technologie dotace podpoří rovněž pořízení dokovacích neveřejných stanic, a to v rámci podporované aktivity Akumulace energie. Pro tuto aktivitu je určeno celkem 80 mil. Kč.

Program je v současné době uzavřen.

Program Odstranění a inventarizování ekologických zátěží

Na odstranění a inventarizování ekologických zátěží

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.
Program je v současné době uzavřen.

Program Snížení environmentálního rizika

Na snížení enviromentálního rizika

 • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení definovaných zákonem č. 59/2006 Sb.
 • vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných havárií
 • vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik
Program je v současné době uzavřen.

Program Posílení biodiverzity

Na posílení biodiverzity

 • péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000. Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
 • budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy NATURA 2000
Program je v současné době uzavřen.

Program Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Na zlepšení kvality prostředí v sídlech

 • zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Program je v současné době uzavřen.

Program Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Na snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov
 • realizace technologií na využití odpadního tepla
 • realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla
Program je v současné době uzavřen.

Program Epsilon

Na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje

 • pro podniky a výzkumné instituce
 • průměrná výše podpory na jeden projekt bude 10 mil. Kč
 • až 60 % způsobilých výdajů na projekt