Odstranění a inventarizování ekologických zátěží

Program Dokončení inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 4 Prioritní osy 3 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže. 

V České republice je množství velkých ekologických zátěží, u nichž hrozí závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví. Z toho důvodu je nutné tyto zátěže odstranit.

 

Nově podporované aktivity

 • Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejich dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.
 • Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumové práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
 • Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena prioritu A3, A2, eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

 

Nově žadatelé

 • Kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

 

Výše dotace

 • Podpora bude stanovována individuálně na základě investičního záměru.
 • Max. dotace 85%.


Způsobilé výdaje – na co lze žádat

 • Náklady na rozbory,
 • inventarizace,
 • analýzy,
 • vlastní sanační zásahy – stavební práce, které bezprostředně souvisí s realizací díla.

 

Typický projekt

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

 

Podmínky poskytnutí podpory

Stará ekologická zátěž je taková ekologická zátěž, kde neexistuje původce znečištění, což lze prokázat následujícím způsobem:

 • rozhodnutím soudu,
 • dokladem o nabytí majetku (zátěž nebyla zahrnuta v privatizačním projektu a její původce zanikl), přičemž nabyvatel není právním nástupcem subjektu, který zátěž způsobil,
 • majitel pozemku/budov zkrachoval a neexistuje,
 • vlastník pozemku/budov prokáže jiným způsobem, že zátěž nezpůsobil (např. že nenakládal s danými látkami apod. – posoudí orgán státní správy, tj. MŽP a ČIŽP) a že její původce neexistuje.

Žadatelem o dotaci musí být vlastník pozemku, případně mít pozemek v dlouhodobém nájmu (vlastnické právo).

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi vám pomůžeme s přípravou dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: