Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Program Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 1 Prioritní osy 4 - Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území.

Podporované aktivity

 • péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000. Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
 • budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy NATURA 2000

Cílové skupiny

 • AOPK ČR, správy národních parků, správa jeskyní ČR

Typy příjemců

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů)
 • vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
 • spolky, obecně prospěšné společnosti
 • podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby

Projekty podpořené v minulém období

 • omezování výskytu invazních druhů
 • péče o luční společenstva v ZCHÚ
 • implementace a péče o objekty soustavy natura 2000
 • vybudování návštěvnické infrastruktury

Termíny ukončení příjmu dotací:

 • 31. výzva (prioritní osa 4, specifický cíl 4.1) - 31. 12. 2017
 • 53. výzva (prioritní osa 4, specifický cíl 4.1) - 31. 3. 2017
 • 78. výzva (prioritní osa 4, specifický cíl 4.1) - 2. 1. 2019

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 1.2.2019

S žádostí o dotaci je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: