Posílení přirozené funkce krajiny

Program Posílení přirozené funkce krajiny spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 3 prioritní osy 4 - Posílení přirozené funkce krajinyCílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit její vodní režim.

Alokace na první výzvy je téměř 2 mld. korun.

Podporované aktivity 

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující pěší průchod krajinou
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy)
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav:
  • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče
  • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany
  • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby
  • provedení výchovného zásahu se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu

 Termíny příjmu žádostí u jednotlivých aktivit:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury - vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2014 31.07.2017

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů - opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

31.07.2017
Aktivita 4.3.2: zpracování plánů ÚSES 03.04.2018
Dle PD, vyjma opatření na zpracování plánů ÚSES a opatření vyplývajících z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR  15.09.2017

Cílové skupiny

 • vlastníci a správci pozemků
 • organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny
 • správci povodí a správci vodních toků

 

Typy příjemců

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • státní a příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti
 • podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající
 • obchodní společnosti a družstvaProgram je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 30.4.2018

V současné chvíli není možné podávat dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: