Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Program Zlepšení kvality prostředí v sídlech spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 4 Prioritní osy 4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech.

 

Podporované aktivity

 • zakládání nebo obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (včetně vodních prvků a ploch):
 • zákládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
 • jakou součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).

 

Cílové skupiny

 • veřejný a soukromý sektor

Typy příjemců

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Projekty podpořené v minulém období

 • realizace naučné stezky
 • rekonstrukce naučné stezky
 • monitoring evropsky významných druhů živočichů
 • monitoring šelem
 • podpora biodiverzity prostředí
 • podpora a ochrana hnízdní populace
 • podpora biodiverzity luk
 • podpora populace tetřívka, modráska
 • zachování a podpora biodiverzity ptačí oblasti

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

S žádostí o dotaci je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: