Zlepšení systému sledování vývoje ovzduší a klimatu

Program Zlepšení systému sledování vývoje ovzduší a klimatu spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 3 Prioritní osy 2 - Zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země.

Žádosti je možné podávat do 20. 12. 2017. Alokace na tuto výzvu je 200 mil. Kč.

Podporované aktivity

 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové vrstvy Země včetně související infrastruktury pro správu zpracování a hodnocení dat a pro zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry a identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší a zveřejňování výsledků

Typy podporovaných projektů

 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
 • pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, software pro zpracování dat, modelování a simulaci)
 • podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracovávání údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů
 • realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracovávání vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry
 • realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývající z plánu a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky 

Typy příjemců

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některýchsouvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Výše dotace

 • 85 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory

Projekty podpořené v minulém období

 • výstavba systémů sledování kvality ovzduší
 • tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci
 • výstavba a obnova infrastruktury - zejména měřicí sítě, laboratoře, přenos dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci
 • infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování - monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat, správa a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 20.12.2017

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: