Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva I. aktivita Energeticky efektivní budovy se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu výstavby nových energeticky efektivních budov a podporu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.

 • Dotace získané v rámci programu Úspory energie slouží ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity.
 • Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území
 • hl. města Prahy.
 • Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 100 mil. Kč (pro velké podniky max. 20 % alokace).

 

Program Úspory energie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 


Kdo může dotace získat

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou:

 • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstřík
 • veřejná obchodní společnost
 • akciová společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • komanditní společnost
 • družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • výrobní družstvo
 • zemědělský podnikatel
 • státní podnik
 • národní podnik
 • evropská společnost
 • evropská družstevní společnost
 • zahraniční fyzická osoba
 • odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby)
 • nadace, nadační fond, spolek

Zároveň musí působit v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • doprava a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další
 • zemědělství, těžba a dobývání

Kolik lze získat

 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,2 mil Kč – 0,2 mil. EUR.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu podle velikosti příjemce dotace.
 • Podpora je poskytována ex-post.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 80 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby
 • technický dozor investora
 • Blower Door test apod.

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • Podíl OZE na dodané energii budovy ve vyšším energetickém standardu
 • Stupeň naplnění referenční budovy
 • Bonifikace za instalaci tepelného čerpadla / kogenerační jednotky
 • Využití odpadního tepla pro přípravu teplé vody, vytápění a chlazení
 • Hospodaření s dešťovou vodou a/nebo s šedivými vodami
 • Realizace budovy ve vyšším energetickém standardu v rámci původní zástavby
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Hlavní podmínky

 • realizace na území ČR mimo území hl. m. Prahy; vlastní sídlo může být v Praze
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Způsobilé výdaje v rámci pořízení stavebních prací jsou nastaveny v maximální míře 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy.
 • Budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhl. č. 78/2013 Sb.
 • Podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min. 5 % z celkové dodané energie
 • Projekt musí plnit sledované ukazatele v daných hodnotách (průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa, průměrný součinitel prostupu tepla, měrná potřeba tepla na vytápění a chlazení apod.)
 • Lze podat až 10 žádostí na 1 IČ

Nepodporované jsou:

 • Komerční turistická zařízení
 • Bytové a rodinné domy a veřejné budovy
 • Budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou nižší než 18 oC
 • Budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
 • Budovy s převažující součtovou plochou navazujících konstrukcí na přilehlé vytápěné, temperované budovy nebo zóny
 • Budovy s průměrnými tepelnými zisky od vnitřního vybavení většími než 5 W/m2 celkové vnitřní podlahové plochy

Před podáním žádosti:

 • Nesmí být zahájeny stavební práce
 • Nesmí být uzavřeny smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (včetně smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv)
 • Doba udržitelnosti: 5 let.

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

S přípravou žádosti je nutné začít okamžitě. Rádi Vám pomůžeme, kontaktujte nás pomocí formuláře níže.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: