Konec příjmu žádostí do výzvy Aplikace se blíží: dotace na mzdy VaV týmů

Chci vědět víc

Podporované byty

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 9. 4. 2021

 • Na co lze čerpat:
  pozemní úpravy a stavební práce, doprava materiálu, revize a další

 • Kdo může čerpat:
  soukromé i veřejné subjekty

Podporované byty

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Základní informace

Výzva Podporované byty programu Podpora bydlení poskytne dotaci na výstavbu pečovatelských bytů nebo bytů v komunitním domě seniorů na území České republiky pro seniory a pro osoby, které mají kvůli těžké sociální situaci ztížený přístup k bydlení. 

Hlavní oblasti podpory

Výzva zahrnuje dva dotační tituly, a to Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. V rámci nich bude podpořen vznik sociálního bydlení pro určené cílové skupiny.

 • Pečovatelský byt - Podpoří výstavbu pečovatelských bytů k zajištění sociálního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená buď zdravotním stavem nebo věkem (65+).

 • Komunitní dům seniorů - Podpoří výstavbu bytů v Komunitních domech seniorů tak, aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.

Na co lze čerpat dotaci 

 • novostavba bytového domu
 • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě
 • nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě
 • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy (dokládá se posudkem)
 • stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům (dokládá se posudkem)

Příklady uznatelných výdajů:

 • pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu/domu
 • výdaje na zařízení staveniště
 • demoliční práce vyjma demolice původní stavby
 • doprava materiálu, demontáž a likvidace stávajícího zařízení, uložení na skládce, revize a zkoušky

 

Výše dotace

 • Součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt.

Kdo může dotaci získat

 • obec
 • kraj
 • dobrovolný svazek obcí
 • městská část Prahy
 • příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
 • veřejně obchodní společnost
 • společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost
 • evropská společnost
 • družstvo
 • spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb.

Hlavní podmínky k žádosti o dotaci

 • souhlasné stanovisko obce s realizací záměru provozování podporovaných bytů v lokalitě obce v případě, že žadatelem není obec
 • vydané pravomocné stavební povolení nebo účinná veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oprávnění na základě oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, pokud jsou stavebním zákonem vyžadovány 
 • projektová dokumentace, podrobný položkový rozpočet stavby
 • příslib pojišťovny o budoucím uzavření smlouvy o pojištění pro případ povodně a souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu, a to v případě že pozemek leží v záplavovém území. Pokud neleží, je nutné doložit pouze potvrzení vodoprávního úřadu

Pomůžeme vám dotaci získat

Za 14 let jsme odeslali stovky žádostí o dotace s úspěšností 98 %. Provedeme vás celým procesem od nápadu po realizaci projektu. Ušetříme váš čas i peníze a vy máte přitom neustále dokonalý přehled o celém procesu.

Chci konzultaci zdarma

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.