Inovace produktů, dotace na mzdy a nová testovací centra: jen do konce srpna

Chci vědět víc

Zajištění povodňové ochrany intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Získejte dotace na stavební práce, dodávky a služby spojené s povodňovou ochranou. Podporu mohou čerpat veřejné subjekty po celé ČR (včetně území hl. města Prahy).

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 11. 1. 2021

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby spojené s povodňovou ochranou

 • Kdo může čerpat:
  Veřejné subjekty

 • Procent podpory:
  až 85%

Zajištění povodňové ochrany intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Podporované aktivity

Zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:

 • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (zastavěné území obce) a jejich další využití:

 • Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
 • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,
 • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,
 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně,
 • přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.

 

Pro koho je dotační program určen

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající

Proč spolupracovat s námi

 • máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší instituci
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč

enovativní tip

Výzva je vyhlášená jako průběžná, rozhodující je proto nejen kvalita, ale také rychlost podání projektu. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.