Spolupráce

Cílem programu Spolupráce je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. Jedná se o nástroj pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace. 

Na program je alokováno přibližně 300 mil. korun.

V současné době jsou v programu Spolupráce vyhlášeny dvě výzvy. Jedna na technologické platformy a druhá na klastry. Více informací o obou výzvách naleznete níže.

Spolupráce - Technologické platformy

Podporované aktivity

 • rozvoj národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (technologický foresight, spolupráce s evropských technologickými platformami, zapojení podniků a výzkumných organizací do Horizon 2020 aj.)

Kdo může dotace získat

 • předmět činnosti příjemce musí zahrnovat činnost technologické platformy

Kolik lze získat

 • podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč 
 • Míra podpory: až 75 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • mzdy, pojistné a cestovné
 • služby poradů a expertů
 • studie
 • marketing a propagace
 • semináře a konference
 • nájem
 • materiál, hardware a software

Spolupráce - klastry

Časový harmonogram programu

 • plné žádosti: 14. 7. 2017 – 20. 10. 2017

Podporované aktivity

 • Kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru.
 • Sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Internacionalizace klastru -  navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • Rozvoj klastrové organizace - aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Kdo může dotace získat

 • podniky (zejména MSP),
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí,
 • účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů

Kolik lze získat

 • podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč – 40 mil. Kč (maximální výše dotace se liší dle jednotlivých aktivit)


Aktivita Kolektivní výzkum

 • malé podniky: 45% způsobilých výdajů na experimentální vývoj, 70% ze způsobilých výdajů na průmyslový vývoj
 • střední podniky: 35% způsobilých výdajů na experimentální vývoj, 60% ze způsobilých výdajů na průmyslový vývoj

Ostatní aktivity

 • až 50% způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie
 • náklady výzkumných a vývojových projektů, tj. zejména osobní náklady VaV pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely VaV projektu
 • semináře, konference, marketing a další vybrané náklady specifikované v jednotlivých výzvách.

 

Klastr

 • organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí
 • Jeho účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.


Technologická platforma

 • oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni
 • Cílem technologických platforem je vytvořit, podporovat a naplňovat střednědobé až dlouhodobé vize technologického vývoje, které významně ovlivňují budoucí hospodářský růst, konkurenceschopnost a trvale udržitelný rozvoj v České republice i v Evropě.

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Od 14. 7. je možné podávat žádosti v programu Spolupráce. Rádi Vám pomůžeme dotaci získat.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.