Partnerství znalostního transferu

Cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpora spolupráce malých a středních podniků s výzkumnými organizacemi. Díky této formě spolupráce nepřijde vniveč úsilí výzkumníků a soukromý sektor získá přístup k cenným znalostem a technologiím.  

Program Partnerství znalostního transferu s rozpočtem přes 1 mld. korun je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

Dotace v tomto programu je určena podnikům, podnikatelským seskupením a také organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a neziskové organizace.

Kolik lze získat

Jeden projekt může získat dotaci 0,5 - 5 mil. Kč. Výše podpory 70 % se řídí pravidly de minimis.

Na co se dotace vztahuje

  • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné

  • pro znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, nepřímé (režijní) náklady

Podporované aktivity

Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí kvůli přenosu znalostí, souvisejících technologií a dovedností. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

  • zlepšení výrobních procesů
  • vývoj/inovace nových produktů nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů
  • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Znalostní transfer

Znalostním transferem se rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.

Efektivní transfer zahrnuje:

  • přeměnu akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití
  • osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V případě zájmu vám rádi s přípravou dotační žádosti pomůžeme.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.