Podpora preventivních protipovodňových opatření

Program Podpora preventivních protipovodňových opatření spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 4 Prioritní osy 1 - Podpora preventivních protipovodňových opatření.
 

 

Podporované aktivity

 • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních
 • a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány

Termíny jednotlivých dotačních aktivit

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení 5.1.2018
Aktivita 1.4.3 30.6.2017
Analýza odtokových poměrů včetně návrhůmožných protipovodňových opatření 17.7.2017
Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní 15.1.2018

Cílové skupiny

 • kraje 
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

Typy příjemců

 • obce a města, svazky obcí, kraje
 • státní podniky, státní organizace, Česká republika - prostřednictví organizačních složek státu

Projekty podpořené v minulém období

 • digitální povodňové plány
 • zřízení hlásného profilu
 • vybudování varovného a vyrozumívacího zařízení
 • studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
 • varovný protipovodňový systém

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 15.1.2018

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: