Zajištění povodňové ochrany

Program Zajištění povodňové ochrany spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 3 Prioritní osy 1 - Zajištění povodňové ochrany v intravilánu.

 • příjem žádostí o dotaci končí 31. 8. 2017


Podporované aktivity

 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných plochách obcí a jejich další využití (namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků)
 • obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

Cílové skupiny

 • kraje, obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky a organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • fyzické osoby podnikající

Typy příjemců

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce, vysoké školy

Projekty podpořené v minulém období

 • obnova vodní nádrže
 • revitalizace potoka
 • biotopové tůně
 • revitalizace mokřadu, rybníku
 • rekonstrukce rybníka
 • suchý poldr
 • revitalizace nivy
 • revitalizace a obnova vodního koryta

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: