Zvýšení podílu využití odpadů

Program Zvýšení podílu využití odpadů spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 3 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravy k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tz. "door-to-door" systém. 

Kdo může dotaci získat

 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • kraje, obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky, státní organizace
 • veřejné výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti
 • fyzické osoby podnikající 

Podporované aktivity 

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů
 • systémy pro separaci a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
 • výstavba a modernizace třídících a dotřiďovacích linek
 • výstavba a modernizace zařízení na materiálové využití odpadů
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů
 • výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 • výroba paliv z ostatních odpadů
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů
 • výstavba a modernizace bioplynových stanic

Výše dotace

  • Malý podnik: 45 %
  • Střední podnik: 35 %
  • Velký podnik: 25 %
  • Veřejný subjekt: až 85 % 

Podpořeny mohou být projekty s celkovými způsobilými výdaji mezi 500 tis. Kč a 50 mil. EUR.

Alokace činí 800 mil. Kč a žadosti budou přijímány od 1. 9. 2017 do 1. 12. 2017

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 1.12.2017

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: