Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Odpočty na výzkum a vývoj


Ušetřete 19 % na daních z příjmů právnických osob


Česká republika podporuje všechny korporátní projekty zaměřené na inovace produktů, výrobních postupů či služeb. Umožňuje společnostem snížení daňového základu o náklady spojené s vlastním výzkumem a vývojem. Jedná se tak o úsporu ve výši 19 % takto vynaložených nákladů v podobě slevy na dani z příjmů.

Kdo může čerpat odpočet

Odpočty na výzkum a vývoj může využít jakýkoliv podnik, který splní požadavek kladený definicí výzkumu a vývoje dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podle tohoto zákona se za výzkum a vývoj považuje systematická práce konaná za účelem získávání nových znalostí nebo jejich využití.

Čerpat mohou:

 • průmyslové podniky bez ohledu na velikost podniku
 • IT podniky
 • podniky sídlící na území České republiky včetně hlavního města Prahy
 • podniky všech velikostí

Kdy je možné uplatnit odpočet

 • podnik inovuje své produkty, výrobní postupy či služby, případně realizuje jejich vývoj
 • podnikový výzkum a vývoj musí splnit definiční znaky uvedené legislativou
 • podnik musí mít sepsán tzv. "Projekt výzkumu a vývoje" a vést oddělenou evidenci nákladů pro tuto činnost

Jaké náklady lze odečíst

 • mzdy a povinné odvody zaměstnanců podílejících se na výzkumu a vývoji
 • odpisy majetku, který je při výzkumu a vývoji využíván
 • materiál a energie spotřebované při realizaci výzkumu a vývoje (VaV)
 • náklady na nákup výzkumných a vývojových služeb a nehmotných výsledků VaV pořízených od vysoké školy nebo tzv. výzkumných organizací
 • cestovné spojené s realizací výzkumu a vývoje
 • telekomunikační poplatky spojené s realizací výzkumu a vývoje

Princip fungování odpočtů na výzkum a vývoj

V praxi jsou náklady na výzkum a vývoj uplatněny v účetnictví jednak v nákladech za dané účetní období, ale i prostřednictvím odpočtu v rámci snížení výsledného základu daně z příjmů právnických osob. Firma si tak poníží výsledný základ daně z příjmů o součet nákladů na výzkum a vývoj, které již má zahrnuty v účetnictví a fakticky je použije dvakrát. Díky tomuto odpočtu firma zaplatí na daních o 19 % méně, než kdyby odpočet na výzkum a vývoj neuplatňovala. V případě, že náklady na výzkum a vývoj za jeden rok dosáhnou 1 mil. Kč, firma ušetří 190 000 Kč. Takto je možné postupovat každý rok.

A další výhody ...

 • odpočet lze uplatnit i tehdy, pokud je výzkum a vývoj neúspěšný
 • odpočet na výzkum a vývoj lze kombinovat i s jinými formami podpory - např. při čerpání dotačního programu Potenciál na stroje lze také čerpat odpočet na mzdy zaměstnanců atp.
 • podnik může vést více projektů souběžně v případě odlišného předmětu výzkumu a vývoje
 • v případě hospodářské ztráty lze uplatnit odpočet po dobu tří let

Nejčastější otázky a tipy, jak uplatnit odpočty na výzkum a vývoj najdete zde.

Zajistíme pro vás

 • soulad výzkumného a vývojového projektu s legislativními požadavky
 • formulace a zpracování projektu a zákonem vyžadované dokumentace
 • zpracování agendy pro evidenci uplatňovaných nákladů, interních metodik a směrnic pro bezproblémové vykazování nákladů v rámci odpočtu
 • posouzení obsahové stránky zkušenými technickými oponenty
 • garanci správnosti provedené evidence - jak po formální, tak po věcné stránce - podpůrný a informační servis

 Detailní informace také naleznete na www.investicnipobidky.cz 

enovation_informace Máte zájem o konzultaci vašich možností využít daňové odpočty? Obraťte se na naše specialisty na emailu enovation@enovation.cz nebo na telefonním čísle 800 190 163. S daňovými odpočty na výzkum a vývoj máme bohaté zkušenosti. Rádi poradíme i Vám.
Odpočty na výzkum a vývoj

Řešíte výzkum a vývoj? Vyplňte krátký dotazník a zjistěte, zda můžete uplatnit daňové odpočty.