Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)


Hlavními příjemci podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v dotačním období 2014 – 2020 jsou malé a střední podniky. Dotace podporují zejména projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, úspory energie a ICT řešení.

Ambicí programu je také pomoci tuzemským podnikům v expanzi do zahraničí. Celkem je na podporu projektů vyčleněna částka 119 mld. korun.

Pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je využíván jednotný elektronický systém MS 2014+, který převzal osvědčené funkcionality systémů používaných dříve.

Kdo může dotace získat

 • obchodní společnosti všech velikostí - preferovány však jsou malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru, pro vybrané aktivity také v energetice a v dalších podnikatelských odvětvích

Obvyklá míra podpory

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % dotace
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % dotace
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % dotace

 

Podporované aktivity

Operační program je rozdělen do čtyř tematických prioritních os, které se dále člení na programy podpory:

PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

 • zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center - program Potenciál
 • zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zavádění procesních a marketingových inovací, zvýšení efektivity výrobních procesů, ochrana duševního vlastnictví v podnicích - program Inovace
 • průmyslový výzkum a vývoj - program Aplikace
 • vznik a rozšiřování vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů, výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum, spolupráce podniků a univerzit - program Služby infrastruktury
 • vznik a rozvoj klastrů, podpora spolupráce podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumné sféry - program Spolupráce
 • komercializace výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti Projekty Proof of Concept
 • alokace prioritní osy 1: 31 % OPPIK


PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

 • podpora vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy - program Marketing
 • poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací - programy Poradenství 1 a Poradenství 2
 • služby zaměřené na podporu zapojování MSP do mezinárodních programů, např. v oblasti výzkumné spolupráce - program Spolupráce
 • rekonstrukce výrobních objektů a brownfields - program Nemovitosti
 • zajištění a rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání - program Školicí střediska
 • alokace prioritní osy 2: 21 % OPPIK

 

PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin

 

PRIORITNÍ OSA 4:Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologiíMáte zájem o více informací o OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost? Připravili jsme pro vás stránku www.OPPIK.cz - Informační portál o dotacích pro podnikatele, kde naleznete nejaktuálnější informace o možnostech získání podpory v tomto operačním programu.

Máte již investiční záměr a rádi byste s odborníkem zkonzultovali, jaké možnosti podpory se pro vás nabízejí? Využijte našeho bezplatného dotačního auditu, v rámci kterého vám náš specialista vybere vhodné dotační tituly. Kontaktujte nás na emailu enovation@enovation.cz nebo na zelené lince 800 190 163.