Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
OP Životní prostředí


 

Nový operační program vychází ze zkušeností nabytých v rámci realizace Operačního programu Životní prostředí 2007–2013. Kromě nevratných dotací se předpokládá také použití jiných forem podpory. Velký důraz by měl být také kladen na zefektivnění administrace projektů. Cílem je vytvořit takový systém, který bude zároveň jednoduchý a efektivní.

V dotačním období 2014–2020 bude OP omezen na 6 prioritních os. Tyto prioritní osy tematicky obsahují opatření podporovaná v OPŽP 2007–2013. Hlavním cílem OPŽP 2014 - 2020 tak zůstává ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. V širším měřítku má OPŽP 2014-2020 za cíl přispět k dosažení základních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů.

 

Pokud Vás zajímají pouze programy určené po soukromý sektor, klikněte zde.

Pokud chcete zjistit, jaké dotační příležitosti jsou připraveny pro veřejný sektor, klikněte zde.

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Podpora projektů zaměřených na:

 • výstavbu kanalizace
 • výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody a zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí
 • výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod – v aglomeracích, které nenaplňují podmínky směrnice o čištění odpadních vod
 • technologické postupy, vedoucích k zamezení znečištění vod z průmyslových zdrojů
 • odstraňování příčin eutrofizace vod v ploše povodí
 • likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích
 • budování přírodě blízkých protipovodňové ochrany (zlepšení přirozených rozlivů, poldery, atd.)
 • preventivní protipovodňová opatření (analýzy, informační a výstražné systémy, digitální povodňové plány)

 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Podpora projektů zaměřených na:

 • výměnu a rekonstrukci stávajících stacionárních zdrojů znečištění za bezemisní nebo nízkoemisní,
 • pořízení technologií ke snížení emisí a změny technologických postupů za účelem snížení emisí
 • rozšiřování a rekonstrukce systémů centralizovaného zásobování teplem
 • výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové vrstvy

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Podpora projektů zaměřených na:

 • realizaci inovativních technologií pro prevenci vzniku odpadů
 • realizaci technologií k přípravě odpadů pro opětovné použití
 • vzdělávání a osvětu ve smyslu předcházení vzniku odpadů a jejich využití
 • výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů
 • výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využívání odpadů
 • výstavbu a modernizaci pro třídění, úpravu a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady
 • odstraňování nepovolených skládek
 • rekultivaci starých skládek
 • inventarizaci, průzkum a sanaci kontaminovaných lokalit (ekologických zátěží)
 • snižování environmentálních rizik a management jejich řízení (informační systémy, REACH, prevence rizik při využívání GMO)

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Podpora projektů zaměřených na:

 • posilování biodiverzity
 • posilování přirozených funkcí krajiny
 • zlepšování kvality prostředí v aglomeracích
 • snižování environmentálních rizik způsobených geofaktory

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Podpora projektů zaměřených na:

 • zateplování
 • výměnu zdrojů tepla v budovách za nízkoemisní nebo bezemisní
 • další opatření ke snížení energetické náročnosti budov – úspory v osvětlení, regulace, energetický management

 

Prioritní osa 6 "Technická pomoc"

Tato osa není určena pro žadatele.

 


 

Chcete znát odborný názor na to, zda Váš projekt může čerpat dotaci v rámci OPŽP?

Ozvěte se nám na email enovation@enovation.cz nebo na zelenou linku 800 190 163. Naši specialisté Váš záměr odborně zhodnotí a poradí vám, jak získat dotaci.