Úspory energie

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program Úspory energie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 


Kdo může dotace získat

Malé, střední i velké podniky působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelském průmyslu
 • zemědělství, těžbě a dobývání
 • výrobě a rozvodu energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanacemi
 • stavebnictví
 • velkoobchodu a maloobchodu
 • dopravě a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědeckých a technických činnostech
 • administrativních a podpůrných činnostech (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • vzdělávání (soukromé školy)
 • zdravotní a sociální péče a další

Zároveň musí být podnik podorovanou právní formou:

 • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
 • nadace, nadační fond, spolek
 • veřejná obchodní společnost
 • akciová společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • komanditní společnost
 • družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • výrobní družstvo
 • zemědělský podnikatel
 • státní podnik
 • národní podnik
 • evropská společnost
 • evropská družstevní společnost
 • zahraniční fyzická osoba
 • odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby)

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

 

Kolik lze získat

 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil - 250 mil. Kč
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu podle velikosti příjemce dotace.
 • Podpora je poskytována ex-post.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 % způsobilých výdajů


Na co se dotace vztahuje

 • možnost podpory projektových dokumentací a energetických posudků
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
 • absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
 • Příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení)
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu


Hlavní podmínky

 • realizace na území ČR mimo území hl. m. Prahy; vlastní sídlo může být v Praze
 • před podáním žádosti nesmí být zahájeny stavební práce
 • před podáním žádosti nesmí být uzavřeny smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (včetně smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv)
 • doba udržitelnosti: 5 let
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 10/2017

Program je otevřen, ale s přípravou dotační žádosti je nutné začít co nejdříve. Kontaktujte nás.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: