Úspory energie

Podniky zvažující investice do snížení své energetické náročnosti či zvýšení energetické efektivity mohou žádat o podporu v dotačním programu Úspory energie. Úspěšní žadatelé se podělí o celkový rozpočet programu ve výši 21 mld. korun. Program Úspory energie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 


Kdo může dotace získat

Program je určen pro podniky všech velikostí působící ve:

 • zpracovatelském průmyslu
 • zemědělství, těžbě a dobývání
 • výrobě a rozvodu energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanacemi
 • stavebnictví
 • velkoobchodu a maloobchodu
 • dopravě a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědeckých a technických činnostech
 • administrativních a podpůrných činnostech (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • vzdělávání (soukromé školy)
 • zdravotní a sociální péče a další

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou:

 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fond, spolek
 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • Veřejná obchodní společnost
 • Akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Komanditní společnost
 • Družstvo (vyjma bytového družstva)
 • Výrobní družstvo
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost
 • Národní podnik
 • Státní podnik

Kolik lze získat

Dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 250 mil. Kč pro projekty z oblasti úspor energie.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 30 % způsobilých výdajů

Maximální míru podpory na ekologické studie a energetické audity stanovil čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 na 350 000,- Kč. Její výše taktéž závisí na velikosti podniku.

 • malý podnik - 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik - 40 % způsobilých výdajů
 • velký podnik - 30 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • projektová dokumentace-dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby
 • inženýrské sítě - modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb - výměna oken, zlepšování tepelně technických vlastností budov, rekonstrukce otopného systému, apod.
 • vedlejší rozpočtové náklady
 • ostatní stroje a zařízení včetně řídícího SW - nákup technologického vybavení, výrobních strojů a zařízení včetně jejich souborů i sítí
 • energetický posudek (podle platné legislativy - vyhl. č. 480/2012 Sb.o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.)
 • inženýrská činnost ve výstavbě

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
 • absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Příklady projektů

 • modernizace a obnova rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních podniků
 • zavádění a modernizace měřících a regulačních systémů
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát tepelných a elektrických rozvodů
 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace oken, další stavební opatření prokazatelně snižující energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • využití odpadní energie při výrobě
 • snižování energetické náročnosti, respektive zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů - tj. nákup a výměna nových, energeticky úsporných technologií za starší energeticky náročné
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • instalace systémů akumulace elektřiny z kogenerační výroby elektřiny a tepla a z fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu
   

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 3/2018

Dle oficiálního harmonogramu bude příjem žádostí probíhat od 15. prosince 2016. Je však nezbytné začít na projektech pracovat ještě před vyhlášením výzvy. V případě zájmu vám rádi s přípravou dotační žádosti pomůžeme.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: