Dotace 2020: Transformujte svůj byznys pro lepší budoucnost

To chci

Výběrové řízení

Nedílnou součástí realizace dotačního projektu je výběrové řízení na dodavatele. Právě to bývá často kámenem úrazu v procesu čerpání dotací z EU.
 

Chyby v realizaci mohou vést ke krácení dotace, v krajním případě i k jejímu odebrání. Na základě mnohaletých zkušeností jsme vyvinuli službu ProfiTender, která vaše dotační výběrové řízení zrealizuje.

Komplexní služba ProfiTender se dělí do 5 etap, které jsou nezbytné ke správnému provedení výběrového řízení v rámci dotace.

První etapa výběrového řízení

Zahájíme s vámi všechny činnosti spojené s výběrovým řízením v rámci čerpání dotace z EU.

 • Začneme s přípravou podkladů pro zahájení výběrového řízení.
 • Zpracujeme s vámi návrh zadávacích podmínek, kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií.
 • Vytvoříme s vámi návrh smlouvy jako přílohy pro zadávací dokumentaci, pokud zadavatel poskytne vzorový návrh smlouvy na plnění obdobného charakteru nebo podrobný návrh obchodních podmínek.
 • Nastavíme lhůtu pro podání nabídek v souladu s pravidly OPPIK.
 • Sestavíme podmínky a požadavky na zpracování nabídky podle charakteru plnění výběrového řízení.
 • Založíme vám profil zadavatele a zajistíme jeho registraci ve Věstníku veřejných zakázek.
 • Zajistíme založení výběrového řízení v systému MS2014+ a v případě, že je to relevantní, také předání dokumentů ke kontrole poskytovateli dotace.

Druhá etapa výběrového řízení

Postaráme se o to, aby celý průběh lhůty pro podání nabídek do výběrového řízení probíhal profesionálně a bez chyby.

 • Uveřejníme zadávací dokumentaci na vašem profilu zadavatele a předáme vám jeho odkaz.
 • Připravíme podklady k prohlídce místa plnění.
 • Zaevidujeme žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a předáme vám k zodpovězení ty, které se týkají technického zadání.
 • Zpracujeme všechny odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci.
 • Zveřejníme odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
 • Doručíme odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace všem dosud známým účastníkům.
 • Zajistíme přijímání obálek s nabídkami a zpracujeme potvrzení o jejich přijetí.
 • Zpracujeme evidenční arch podaných nabídek.
 • Připravíme ustanovení jmenování hodnotící komise.
 • Vypracujeme čestná prohlášení pro členy hodnotící komise.

Třetí etapa výběrového řízení

Budeme vás provázet po celou dobu lhůty, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni.

Organizační část

Zajistíme pro vás:

 • vlastní otevírání obálek s nabídkami jednotlivých účastníků,
 • dohled a koordinaci průběhu hodnocení nabídek,
 • dohled a koordinaci nad dalšími potřebnými jednáními hodnotící komise,
 • veškerou komunikaci s uchazeči, která bude vedena korektním a transparentem způsobem  

Výkonná část

Zpracujeme pro vás:

 • rozbor nabídek z hlediska dílčích hodnotících kritérií,
 • hodnotící tabulky pro členy hodnotící komise se souhrnným hodnocením s rozpadem na jednotlivá dílčí hodnotící kritéria,
 • rozbor nabídek účastníků z hlediska splnění kvalifikace s návrhem řešení případných nedostatků,
 • rozbor nabídek z hlediska splnění ostatních zadávacích podmínek s návrhem řešení případných nedostatků,
 • žádosti o písemné vysvětlení nabídky,
 • žádosti o písemné zdůvodnění mimořádné nízké nabídkové ceny,
 • oznámení o vyloučení účastníků, jejichž nabídky hodnotící komise vyřadila z další účasti na výběrovém řízení,
 • uvolnění jistoty vyloučenému účastníkovi, včetně zpracování všech potřebných formulářů

Čtvrtá etapa výběrového řízení

Vyřídíme pro vás všechny náležitosti, které jsou spojené s řádným ukončením výběrového řízení.

 • zpracujeme závěrečný protokol z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek,
 • zpracujeme oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a zajistíme jeho uveřejnění na profilu zadavatele,
 • zajistíme případné uvolnění jistoty uchazečům,
 • zajistíme vrácení případných ukázek a vzorků,
 • v případě zrušení výběrového řízení zajistíme zpracování oznámení o zrušení výběrového řízení a zajistíme jeho zveřejnění,
 • zajistíme správu výběrového řízení v systému MS2014+ a v případě, že je to relevantní, také předání dokumentů ke kontrole poskytovateli dotace

Pátá etapa výběrového řízení

Přezkoumáme všechny důležité dokumenty pro výběrové řízení dotace.

 • Poskytneme vám součinnost při uzavření smlouvy,
 • zkontrolujeme smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem a upozorníme vás na případnou nutnost opravy z důvodu nesouladu se zadávacími podmínkami,
 • zkompletujeme veškerou dokumentaci výběrového řízení tak, aby byl zajištěn hladký průběh případných budoucích auditů a předáme vám ji v uceleném spisu,
 • zajistíme předání výběrového řízení v systému MS2014+ ke kontrole poskytovateli dotace po uzavření smlouvy.

Doplňkové činnosti

 • Posoudíme a vyřídíme přijaté stížnosti účastníků proti úkonům zadavatele,
 • poradíme s řešením obdržených stížností účastníků,
 • poradíme vám se změnami v původně odsouhlasených postupech,
 • poradíme vám se vším, co souvisí s realizací výběrových řízení,
 • vypracujeme pro vás kompletní návrh smlouvy.

Proč přípravu výběrových řízení v rámci čerpání dotací nepodcenit?

Představili jsme si celý cyklus jak získat dotace a jejich čerpání. Jsme připraveni vám pomoci ve všech fázích dotačního procesu, výběrových řízení (veřejných zakázek nevyjímaje). Protože spolu vše úzce souvisí, je třeba administrovat a zajistit výběrová řízení podle všech pravidel, metodik, metodických pokynů a dalších relevantních dokumentů. Jen tak nebudete riskovat problémy při kontrolách či úplné odebrání dotace.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.