Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Často kladené dotazy

Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy týkající se dotací, daňových odpočtů na výzkum a vývoj a dalších službách pro vaši společnost.

1) Dotace - obecné informace

Kdo může žádat o dotace EU?

O dotace z fondů EU mohou žádat podniky všech velikostí, obce, kraje, ministerstva, neziskové organizace, výzkumná centra a další. Záleží však na konkrétním programu, pro koho je určen. Např. Operační program Podnikání a inovace (OPPIK) se zaměřoval primárně na podniky, a to zejména zpracovatelský a IT sektor. Žadatel o dotace musí mít uzavřená minimálně dvě účetní období, na jejichž základě je hodnoceno jeho finanční zdraví. Nesmí tedy mít vážné finanční potíže a být zadlužený vůči státu. Dále musí podnikat na území ČR, tedy být plátcem daně a mít české IČO.

Jak probíhá proces získávání dotace z EU?

 • Podání Registrační žádosti – ekonomické ukazatele žadatele, stručný popis projektu.
 • Podání Plné žádosti – podrobný koncept projektu, tzv. podnikatelský záměr a další povinné přílohy (v některých OP se podává pouze "Žádost", která obsahuje všechny náležitosti z Registrační a Plné žádosti).
 • Realizace projektu - průběžné monitorovací zprávy, realizace výběrových řízení.
 • Zpracování Žádosti o platbu – doložení realizovaných výdajů.
 • Vyplacení dotace na účet žadatele.

Jak dlouho trvá, než dostanu dotaci na účet?

Doba od podání registrační žádosti do připsání částky dotace na účet žadatele je velice proměnlivá. Záleží na mnoha faktorech. Obecně však platí, že dotace EU jsou vypláceny až po skončení realizace projektu, popřípadě jeho jednotlivých etap, tedy zpětně, nikoliv dopředu. Od momentu podání registrační žádosti je nutno počítat s přibližně dvoutýdenní prodlevou než bude schválena. Poté běží zpravidla 90ti denní lhůta na podání Plné žádosti. Ta je obvykle schválena (případně zamítnuta) v období jednoho až devíti měsíců, dle programu a náročnosti projektu. Jakmile je projekt realizován a je podána Žádost o platbu po skončení jeho etapy nebo celé realizace, dostane žadatel dotaci na účet.

Kolik je možné získat?

V rámci jednotlivých programů Operačních programů se výše podpory liší. Zpravidla bývá od 30 % do 100 %. 

Kolik stojí spolupráce s vaší společností?

Naši odměnu tvoří především tzv. success fee, tedy bonus z úspěchu vašeho projektu. To pro vás znamená minimalizaci finančního rizika v případě, že projekt nebude schválen, a pro nás motivaci odvést maximální výkon.

Jaká je úspěšnost podaných žádostí?

Úspěšnost podaných žádostí se v jednotlivých programech poměrně různí. Obecně je však v rámci OPPI poměrně vysoká – pohybuje se mezi 50-75 %. Společnost enovation dosahuje v rámci OPPI úspěšnosti 98 %.

 

2) Uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj

Můžu daňový odpočet uplatňovat při vývoji softwaru?

Ano, pokud splňujete základní parametry a jedná se o:

 • vývoj nových operačních systémů, databází algoritmů atp.
 • vývoj specifického SW určeného pro ovládání a řízení strojů a technologií
 • vývoj zcela nové aplikace anebo za použití nové technologie; technická nejistota ohledně schopnosti docílit požadované funkce a jak danou funkci vůbec navrhnout

Na jaké činnosti při vývoji software NELZE uplatit odpočet?

 • vývoj komerčního aplikačního softwaru a informačních systémů pomocí známých metod a existujících softwarových nástrojů.
 • podpora existujících systémů,
 • převádění anebo překlad počítačových jazyků,
 • přidání uživatelské funkčnosti k aplikačním programům, ladění systémů,
 • úprava existujícího systému, příprava uživatelské dokumentace

Jakou účetní techniku doporučujete pro oddělenou evidenci?

Ideální je, aby každý dílčí vývojový projektu, tj. vývoj každého produktu zvlášť, měl své účetní středisko, či svůj analytický znak. Dále je důležité a vlastně nezbytné pro důslednou prokazatelnost, aby byly náklady také vedeny v oddělené evidenci (např. excelovské tabulky), a to v takové struktuře, aby byla zřejmá výše nákladu, poměr jeho využití pro účely vývoje aj.

Je nutné spolupracovat se školou nebo jinou výzkumnou institucí?

Toto je spíše povinnost, či kladně hodnocený aspekt v dotačních programech. Odpočty tuto povinnost neznají, ale na případnou kontrolu z FÚ to může zapůsobit, nicméně jen z důvodu realizace odpočtového projektu bychom takovou spolupráci nenavazovali.

Od února 2012 jsme zahájili projekt v rámci OPPI "ICT a strategické služby" v něm máme dotaci na mzdy pracovníků (60 %). Lze mzdové náklady dále uplatnit i jako náklad na VaV?

Tyto konkrétní mzdové náklady lze uplatniti v odpočtu tehdy, až přestanou být dotovány operačním programem. Nicméně je možné uplatňovat náklady na ty zaměstnance, kteří jsou obsazení na pozicích, které se nacházejí v tzv. období udržitelnost projektu nejenom programu ICT a strategické služby.

Lze uplatnit náklady na nájem kanceláří?

Náklady na nájem kanceláří a odpisy nemovitostí bohužel nelze vůbec zahrnout do odpočtu.

Je možné uplatnit odpočty na projekt, který je ve vývoji od roku 2011?

Zde je několik aspektů. Prvně platí, že před tím, než je realizován projekt VaV – tj. před obdobím vynaložením nákladů v daném účetním období, musí být tento projekt sepsán jako papírový dokument a podepsán statutárním orgánem. To je první nutný předpoklad. Druhým je, že v daňovém přiznání za rok 2011 - podaném tedy v roce 2012 - jste přiznali výši nákladů zahrnutých do odpočtu, ale nebyli jste schopni celý odpočet za rok 2011 v tomto daňovém přiznání realizovat, a to z důvodu příliš nízkého základu daně.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.