Konference Eurofondy 21+: experti a tvůrci programů představí nové dotace

To si poslechnu

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  držitelé licencí na výrobu tepelné, elektrické energie a na rozvod tepelné energie

V programu HEAT mohou žádat o podporu projekty se záměry na změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií. Dále na vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

Kdo může žádat o dotaci

 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ)
 • pouze ti, kdo stihli podat předběžnou žádost do 1.2.2021

Jaké jsou podporované aktivity

 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na: obnovitelné zdroje energie, energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal), zemní plyn, elektrickou energii (elektrokotel), odpadní teplo
 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva)
 • rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE)

V rámci projektů může být podpořeno zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla anebo tepelných rozvodech.

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce
 • dodávky a služby
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru
 • BOZP

Forma a výše podpory

 • výše dotace je závislá na typu realizovaného projektu a na velikosti podniku

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • realizací projektu musí oproti výchozímu stavu dojít ke snížení emisí CO2 min. o 20%
 • přijatelný je přechod z černého nebo hnědého uhlí či jiného paliva s vyšším emisním faktorem v tunách CO2/TJ na zemní plyn či jiná paliva nebo odpad s nižším emisním faktorem
 • v případě realizace projektu na energetické využití odpadu musí být splněna minimální energetická účinnost zařízení dle Směrnice Evropského parlamentu a rady (ES), zároveň musí být dodržen princip tzv. hierarchie nakládání s odpady
 • projekt nesmí být zaměřen na výstavbu nových zdrojů tepla, kdy realizací projektu nedochází k modernizaci stávajících zdrojů tepla anebo koncepčnímu zvýšení účinnosti nebo využití obnovitelných zdrojů energie
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.