Co je tu nového? 630 mld. nových dotací pro podnikatele.

Zajímá mě to

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 26. 6. 2020

 • Na co lze čerpat:
  pořízení hmotného i nehmotného majetku, osobní náklady, náklady na subdodávky aj.

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Jak získat dotaci z programu Bezpečnostní výzkum ČR

Čtvrtá veřejná soutěž je orientována především na projekty analyzující poučení se z průběhu krize, podporující navazující opatření postupné obnovy, ale i epidemiologického monitoringu, a především nástroje pro zvládání krizí způsobených velmi rizikovými biologickými agens a toxiny v budoucnu.

Pro získání dotace musíte:

 • být malým, středním nebo velkým podnikem či výzkumnou organizací,
 • realizovat projekt kdekoli na území ČR, včetně Hl. m. Prahy.

Zaměření projektu

Projekty by se měly zaměřovat alespoň na 1 z následujících oblastí:

1. Bezpečnost občanů

 • Podpora opatření a úkolů ochrany obyvatelstva:
  • zdokonalovat technické, technologické, metodické a kontrolní postupy a opatření směřující ke kolektivní i individuální ochraně obyvatelstva, 
  • tvorba systémů varování, vyrozumění a krizové komunikace, na monitorování vzniku a hodnocení vývoje i dopadů epidemiologické situace, na neodkladná a dlouhodobá,
  • tvorba specifických opatření a technologií pro incidenty s použitím biologických agens a toxinů jako zbraní nebo pro vymáhání proliferačního režimu (bioterorismus, kriminalita, vojenské nebo polovojenské použití), včetně vyšetřování takových incidentů (navzdory tomu, že toto téma bezprostředně nesouvisí s pandemií COVID-19, jsou tato témata považována za objektivně potřebná).
    
 • Zdokonalování služeb a prostředků ochrany obyvatelstva
  • technické a technologické vybavení s důrazem na připravenost a akceschopnost integrovaného záchranného systému ČR,
  • prostředky osobní i kolektivní ochrany se zvláštním důrazem na ochranu zasahujícího personálu,
  • přeprava infikovaného pacienta,
  • ochrana personálu,
  • dekontaminace,
  • opakovaná použitelnost vybavení,
  • rozvoj laboratorních kapacit pro všechny relevantní typy mikrobiologických hrozeb.
    
 • Bezpečnost měst a obcí, informování, vzdělávání a motivace organizací a občanů:
  • rozvíjet postupy, nástroje a technologie směřující ke zvyšování úrovně resilience státu, regionů, měst či obcí,
  • zvyšování připravenosti organizací soukromé sféry, objektů i jednotlivců, včetně nástrojů preventivních a pre-emptivních (předjímající vývoj),
  • postupy sledování a vyhodnocování (dez-)informačních kampaní, které s krizovými situacemi souvisí

2. Krizové řízení a bezpečnostní politika

 • Vytváření a rozvíjení nástrojů k zajištění zdravotní bezpečnosti. Např. vytváření modelů pro analýzu
  a řízení specifických mikrobiologických rizik, vytváření systémů indikátorů včasného varování atp.
 • Zlepšení systémů získávání, třídění, analýzy a distribuce relevantních informací.
 • Zvyšování akceschopnosti a efektivní spolupráce integrovaného záchranného systému a dalších relevantních složek včetně posílení součinnosti s Armádou ČR.
 • Zdokonalování systémů pro podporu obnovy.
 • Vytváření legislativní postupů a opatření vnitřní bezpečnosti státu k zajištění zdravotní bezpečnosti.

Hlavní výsledky projektu:

V každém návrhu projektu je povinný minimálně jeden z následujících výsledků:

 • patent,
 • software,
 • výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor,
 • poloprovoz, ověřená technologie,
 • technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek,
 • metodika,
 • výzkumná zpráva (obsahující utajované informace),
 • souhrnná výzkumná zpráva. 

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat dotaci na:

 • osobní náklady (mzdy, platy, povinné odvody a příspěvky pracovníků zapojených do projektu),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ve formě odpisů),
 • náklady na subdodávky (smluvní výzkum),
 • ostatní přímé náklady (ochrana práv duševního vlastnictví, materiál, služby, drobný majetek, cestovní náklady aj.),
 • audit (závěrečné hodnocení projektu).
 • nepřímé náklady (administrativní náklady, nájemné, energie a další).

Výše dotace ve 4. veřejné soutěži

Výše dotace dosáhne až 15 milionů Kč na jeden projekt. Subjekty mohou podávát i vícero žádostí Procentuální výše podpory se liší dle velikosti podniku a zaměření projektu:  

 • malý podnik (<49 lidí) – až 80 % z vynaložených výdajů 
 • střední podnik (50–249 lidí) – až 75 % z vynaložených výdajů 
 • velký podnik (>250 lidí) – až 65 % z vynaložených výdajů 

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.