Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

SECTECH

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 6. 5. 2021

 • Na co lze čerpat:
  pořízení hmotného i nehmotného majetku, osobní náklady, náklady na subdodávky aj.

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 70 %

Základní informace

Program SECTECH napomáhá podnikovému a výzkumnému sektoru překonávat inovační bariéry pro uplatnění nových technologií, umožňujících bezpečnostním a záchranným sborům a dalším zainteresovaným stranám získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.


Program je zacílen jen na projekty experimentálního vývoje a cílovou skupinou je především podniková sféra, případně její spolupráce s výzkumnými organizacemi.

Hlavní oblasti podpory

 • Vývoj znalostí, metod, nástrojů a technologií pro podporu akceschopnosti bezpečnostních a záchranných sborů zvládat bezpečnostní incidenty velkého rozsahu, za všech vnějších podmínek zásahu, včetně incidentů s přítomností CBRN látek nebo nástražných výbušných systémů (Efektivní intervence).
 • Systematický rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií zvyšujících efektivitu dokumentace, vyšetřování a objasňování vzniku a průběhu trestných činů a bezpečnostních incidentů (Vyšetřování incidentů).
 • Rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií zvyšujících efektivitu operačního řízení a udržování situačního přehledu, zejm. za krizových stavů (Včasná výstraha a situační přehled).
 • Rozvoj znalostí, metod a nástrojů zkvalitňujících vnitřní schopnosti součástí bezpečnostního systému, tak aby byly vždy schopné plnit své úkoly v požadované kvalitě a rozsahu, a tyto aspekty aktivně maximalizovat učením ze zkušeností (Vnitřní schopnosti součástí bezpečnostního systému).
 • Rozvoj znalostí, metod a technologií podporujících schopnosti zainteresovaných stran programově zajišťovat bezpečnost veřejného prostoru, zejména tzv. měkkých cílů (školy, kulturní zařízení, obchodní centra apod.), civilního letectví a dopravních uzlů (Bezpečný veřejný prostor).
 • Rozvoj znalostí, metod a nástrojů k zajištění přípravy systémových opatření na úrovni infrastruktury samé, komunity, územního celku nebo státu pro případy narušení spolehlivosti, dostupnosti a funkčnosti společensky významných infrastruktur, včetně přípravy na vedlejší dopady takových selhání v rámci sektorových i mezisektorových vazeb s důrazem na narušení způsobená záměrně nebo vlivem přírodních katastrof (Bezpečnost infrastruktur).
 • Rozvoj znalostí, metod a technologií k zajištění přípravy systémových opatření na úrovni komunity, územního celku nebo státu směřujících ke snížení zranitelnosti, zvýšení resilience, zmírnění a odstraňování dopadů katastrof přírodního původu, zejména meteorologických extrémů (Environmentální bezpečnost).

Kdo může dotaci získat

 • podniky (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník)
 • výzkumné organizace (pouze jako další účastník)

Na co lze čerpat dotaci

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele)
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu; jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad);
 • náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku nezbytného pro řešení projektu (např. technické poznatky, patenty, software);
 • další provozní náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (např. materiál, drobný hmotný majetek);
 • náklady nebo výdaje na služby vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (např. sběr dat);
 • doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (např. režijní náklady, administrativní náklady);

Výše dotace

 • Maximální výše podpory se omezuje na 40 mil. Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje.
 • Intenzita podpory na projekt nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky).

 

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.