Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu

Získejte dotaci na komplexní revitalizaci budov s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.

Pro organizační složky státu je přichystáno 2,3 mld. Kč.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2025

 • Na co lze čerpat:
  stavební úpravy, výměna zdroje vytápění, chlazení, fotovoltaické systémy, opatření s vlivem na energetickou náročnost budov

 • Kdo může čerpat:
  organizační složky státu

 • Procent podpory:
  100%

Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu

Chci konzultaci

Základní informace o výzvě

 • Příjem žádostí: 1. 2. 2024 - 31. 12. 2025.
 • Alokace: 2,3 mld. Kč.
 • Způsob hodnocení žádostí: k financování budou postoupeny žádosti splňující požadavky formální kontrol.
 • Místo realizace: území celé ČR, včetně Prahy.
 • Ukončení realizace: do 31. 12. 2025.

Kdo může žádat o dotace

 • Organizační složky státu.

Na co lze podporu využít

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje.
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo.
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie. 
 • Instalace solárně-termických kolektorů.
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí např.: 
  • rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, 
  • opatření zlepšující prostorovou akustiku, 
  • opatření zabraňující letnímu přehřívání, 
  • zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management, 
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla.

Míra dotace a výše podpory

 • Míra dotace: 100 % způsobilých výdajů s maximální hranicí způsobilých výdajů ve výši 20 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.
 • Výše podpory: není stanoveno.

Klíčové přílohy žádosti: 

 • Studie stavebně technologického řešení nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy. 
 • Stanovisko příslušného orgánu památkové péče (u relevantních projektů). 
 • Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“. 
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčených realizací projektu.

Na co si dát pozor

 • Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán k hospodaření, a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je projekt realizován.
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy. 
 • Nebude podporována výměna zdroje vytápění na nový zdroj využívající zemní plyn. 
 • Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva. 

Spolupracujte s námi

Napište nám na enovation@enovation.cz či nás kontaktujte na 255 785 575 a na úvodní konzultaci probereme možnosti vašeho zařízení.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.