Mezisektorová spolupráce

Výzva má za cíl rozvíjet aplikační potenciál výzkumných organizací (dále jen „VO“), a to zejména prostřednictvím navázání či prohloubení dlouhodobé spolupráce se subjekty z aplikační sféry.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 14. 2. 2024

 • Na co lze čerpat:
  osobní náklady, stavební úpravy, nákup služeb, investice, odpisy a cestovné aj.

 • Kdo může čerpat:
  výzkumné organizace ve spolupráci s aplikační sférou

 • Kolik může projekt získat:
  20 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  95 - 100 %

Mezisektorová spolupráce

Chci konzultaci

Kdo může žádat o dotaci

 • HLAVNÍ ŽADATEL: 
  • Subjekty splňující definici VÝZKUMNÉ ORGANIZACE dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01).
    
 • PARTNEŘI:
  • Obchodní korporace (bez omezení velikosti),
  • státní podniky,
  • OSS a PO OSS,
  • územní samosprávné celky (ÚSC) a jejich příspěvkové organizace (dále jen PO ÚSC),
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšná společnost, ústav, spolek, zájmové sdružení právnických osob),
  • ostatní subjekty – právnické osoby.

Jaké jsou podporované aktivity

 • Povinné aktivity:
  1. Řízení projektu,
  2. Vytvoření, realizace či prohloubení spolupráce mezi VO a aplikační sférou,
  3. Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry.
    
 • Volitelné aktivity:
  1. Příprava společně zpracovaných projektových žádostí se subjekty z aplikační sféry do národních i mezinárodních grantových schémat,
  2. Modernizace infrastruktury a pořízení nezbytného vybavení,
  3. Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně vedení studentských prací.

Jaké náklady lze podpořit

 • Investice do budov a staveb, movitých věcí, hmotného i nehmotného majetku a další,
 • náklady na administativní tým,
 • jednotkové náklady (odborný tým),
 • paušální náklady.

Forma a výše podpory

 • 95 - 100% (pro VO), 50% pro subjekty, které nejsou VO
 • 20 - 100 mil. Kč na 1 projekt.

Na co si dát pozor 

 • V projektu je potřeba mít zapojeného alespoň 1 partnera z aplikační sféry,
 • příprava žádosti je časově velmi náročná, vyčkávat se nevyplácí,
 • projekt musí být relevantní pro RIS3 strategii,
 • příprava projektu je časová i administrativně náročná.

V enovation disponujeme řadou odborníků na velké výzkumně-vývojové projekty

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 17 let z 2 000 projektů a více než 47 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.