Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Špičkový výzkum - Společenské a humanitní vědy

Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti přispívá k řešení historického deficitu humanitních a sociálních věd vůči ostatním výzkumným oblastem, čímž reaguje na ruskou agresi proti Ukrajině, růst ekonomického napětí, pandemii CoV-19, civilizační choroby, a další témata.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 11. 4. 2024

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na realizaci projektu, provozní náklady, materiál, cestovné, vybavení

 • Kdo může čerpat:
  příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné výzkumné organizace, vysoké školy

 • Procent podpory:
  95 % až 100 %

Špičkový výzkum - Společenské a humanitní vědy

Chci konzultaci

 

Základní informace

 • Cíl výzvy: podpoření rozvoje potenciálu společenských a humanitních věd.
 • Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let.
 • Příjem žádostí: od 31.8. 2023 do 11. 4. 2023.
 • Typ soutěže: kolová.
 • Typ hodnocení: vyplacení dotace předem (1. záloha je 30 % rozpočtu).

Kdo může žádat o dotaci

Jaké výzkumné záměry mají projekty řešit

Společenské vědy
 • Psychologie a kognitivní vědy
 • Ekonomika a podnikání
 • Vzdělávání
 • Sociologie
 • Právní věda
 • Politické vědy
 • Sociální a ekonomická geografie
 • Média komunikace
 • Ostatní společenské vědy
Humanitní vědy a uměníHistorie a archeologie
 • Jazyky a kultur
 • Filosofie, etika a náboženství
 • Umění (umění, historie umění, scénické umění, hudba)
 • Jiné humanitní vědy

 

Jaké jsou podporované aktivity

 • Povinné aktivity:
  1. Řízení projektu,
  2. realizace špičkových výzkumných záměrů ve společenských a humanitních vědách a rozvoj internacionalizace.
 • Volitelné aktivity:
  1. Mobility odborného týmu,
  2. Modernizace a upgrade infrastruktury.

Druhy podporovaných nákladů

 • Budovy a stavby (výdaje na nezbytné stavební úpravy spojené se zprovozněním výzkumných přístrojů, a to pouze výdaje, které nelze zaúčtovat do pořizovací ceny výzkumných přístrojů),
 • movité věci,
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • hmotný majetek
 • nehmotný majetek (Odpisy, Osobní výdaje, Autorské příspěvky, Cestovní náhrady, Nákup služeb, Přímá podpora).

 

Příklady podporovaných aktivit:

 • Realizace špičkových výzkumných záměrů ve společenských a humanitních vědách, včetně transdisciplinárních, které mají potenciál tvorby špičkových a v budoucnu aplikovatelných výsledků.
 • Zvýšení výzkumného výkonu instituce prostřednictvím rozvoje kapacit výzkumných týmů, pomocí získání a trvalého zapojení kvalitních výzkumných pracovníků, včetně dlouhodobého zapojení výzkumníků, techniků a dalších expertních pracovníků ze zahraničí, a dále pomocí rozvoje jejich odborných kompetencí.
 • Podporována příprava grantových žádostí do národních výzkumných, vývojových či inovačních programů
 • Rozvoj internacionalizace - podpora rozvoje a navázání nových a rozvoj stávajících mezinárodních spoluprací výzkumných týmů, přípravy publikací se zahraničním spoluautorstvím, navázání a rozvoj spolupráce se zahraničními organizacemi je realizováno v rámci projektových činností a slouží zejména k realizaci společných výzkumných záměrů a přenosu praktických znalostí a zkušeností.

 

Forma a výše podpory

 • Míra podpory činí 95 až 100 %.
 • Výše dotace až 150 mil. Kč na 1 projekt.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

Partnerství:
 • Žadatel je povinen realizovat projekt ve spolupráci s minimálně 2 partnery. Zároveň si žadatel minimálně 1 partnera povinně volí dle podmínek povinně volitelného partnerství.
 • Musí splňovat všechny podmínky oprávněnosti.
 • Musí se jednat o subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí.
 • Musí mít některou z těchto právních forem: PO OSS, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, ostatní subjekty – právnické osoby (např. s.r.o., a.s., z. ú., o. p. s.).
 • Oprávněnými partnery bez finančního příspěvku mohou být i právnické osoby a organizační složky státu.

V enovation disponujeme řadou odborníků na velké výzkumně-vývojové projekty

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 17 let z 2 000 projektů a více než 47 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.