Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Program Spolupráce

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 9. 2020

 • Na co lze čerpat:
  rozvoj inovačních sítí – klastrů

 • Kdo může čerpat:
  Malé a střední podniky, výzkumné organizace

Cílem programu Spolupráce je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. Jedná se o nástroj pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace. 

Spolupráce - klastry (aktuální výzva č. VII.)

Podporované aktivity

 • Kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru.
 • Sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Internacionalizace klastru -  navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • Rozvoj klastrové organizace - aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Spolupráce - technologické platformy (připravovaná výzva č. IV.)

Podporované aktivity

Výzva podporuje rozvoj národních technologických platforem (TP) vedoucích k propojení veřejného a soukromého sektoru ve  výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

 • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií,

 • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni,

 • koordinace českých českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů

 • podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický foresight a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj; podporováno je další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů

Kdo může dotace získat

 • Podniky (zejména MSP),
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí,
 • účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů.

Na co se dotace vztahuje

 • Nákup staveb,
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
 • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie,
 • náklady výzkumných a vývojových projektů, tj. zejména osobní náklady VaV pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely VaV projektu,
 • semináře, konference, marketing a další vybrané náklady.

Kolik lze získat

 • Celková alokace by měla dosáhnout
  • až 250 mil. Kč u výzvy Klastry
  • až 30 mil. Kč u výzvy Technologické platformy
 • Maximální absolutní dotace pro jeden projekt se pohybuje v rozmezí 45 - 75 % způsobilých výdajů.

Pravděpodobnost získání dotace v programu Spolupráce

Pro získání dotace z programu Spolupráce musíte dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.

Naše projekty mají stabilně 98% úspěšnost.

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V programech OPPIK jsme vypracovali již stovky úšpěšných projektů. Nabyté znalosti přenášíme do úspěchu našich klientů a podpory jejich podnikatelských a rozvojových záměrů.

Za 13 let naší existence jsme pomohli realizovat projekty v celkové hodnotě přesahující 26 mld. Kč. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.

provedeme dotační audit a identifikujeme formu podpory nebo vhodného dotačního titulu, zkompletujeme potřebnou dokumentaci, zpracujeme dotační žádost,

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • administrujeme za vás výběrová řízení,
 • pomůžeme s vaším projektem i během čerpání dotace.
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč

enovativní TIP

Neváhejte začít s přípravou projektu již nyní. Rok 2020 je posledním rokem OP PIK, očekává se proto velký zájem a důraz na včasné podání žádosti.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.