Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Dotace podporuje nákup moderní technologie pro recyklaci odpadu v průmyslu a k omezení plýtvání druhotnými surovinami. 

Jedná se o předběžné informace. Předpokládáné vyhlášení výzvy je v říjnu roku 2024.

 

 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a small mid-caps

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 100 mil. Kč

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Chci konzultaci

Základní informace

 • Předpokládané vyhlášení: řijen 2024,
 • způsob hodnocení žádostí: průběžné,
 • plánovaná alokace: bude upřesněno.

Na co můžete dotaci využít

 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu,
 • zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku,
 • zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu,
 • zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků, 
 • snížení množství vstupů při výrobě.

Co je druhotná surovina v cirkulární ekonomice?

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.

Na co lze žádat dotaci

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení), která bude předcházet vzniku odpadů, navýší recyklační infrastrukturu a omezí plýtvání druhotnými surovinami.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky, vč. tzv. small mid-caps (jen do 499 zaměstnanců),
 • projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

 

Forma a výše podpory

 • Výše dotace 1 - 100 mil. Kč,
 • podpora je poskytována ex-post,
 • dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů a liší se dle velikosti podniku

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve výzvě programu,
 • žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem,
 • u projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x,
 • přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.