Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program TWIST

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s nástupcem dotačních programů TREND a The Country for the Future. Program je realizovaný formou veřejných soutěží a je zaměřen na podporu projektů průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a na zavádění výsledků do praxe.

Jedná se o předběžné informace. Vše pro vás bedlivě sledujeme.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

Program TWIST

Chci konzultaci

Základní informace

 • Vyhlášení programu: konec roku 2024.
 • Alokace: 8,2 mld. Kč.
 • Doba trvání programu: 1. 1. 2025 – 31. 12. 2031.
 • Strategické technologie v rámci RIS3: umělá inteligence, kvantové technologie, polovodiče a mikroelektronika.

Program bude realizován pomocí 3 podprogramů:

Podprogram 1 (PP1) - Aplikovaný výzkum ve strategických oblastech

Podpořeny budou projekty aplikovaného výzkumu, tedy kombinace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem bude zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb.

 • Opravněný žadatel: podnik a jako partner podnik + výzkumná organizace
 • Alokace: 5,4 mld. Kč.

Podporované aktivity

 • Osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál,
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum,
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty).

Podprogram 2 (PP2) - Inovace do praxe

Zavádění inovací (výrobků, postupů nebo služeb) do podnikové praxe. Primárně budou podporovány projekty inovací na prokazatelném využití výsledků předchozího výzkumu a vývoje, např. ze spolupráce s vysokými školami, nebo výzkumnými organizacemi. Projekty mohou obsahovat samotný proces přípravy zavedení inovace v podniku, pořízení know-how, pořízení a adaptace potřebných technologií certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

 • Opravněný žadatel: malý a střední podnik.
 • Alokace: 2,6 mld. Kč.

Podporované aktivity

 • Osobní náklady,
 • náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
 • další provozní náklady nebo výdaje,
 • náklady nebo výdaje na služby,
 • doplňkové náklady nebo výdaje.

 

Podprogram 3 (PP3) - Vouchery transferu znalostí

Podpora projektů na využití již existujících vědecko-výzkumných výsledků v podnikové praxi. Podpora bude sloužit na pořízení know-how potřebného pro realizaci projektu, a to formou licence či odkupu podílu od výzkumné organizace.

Opravněný žadatel: malý a střední podnik, start-upy a spin-offy.

Alokace: 0,2 mld. Kč.

Podporované aktivity

 • Náklady nebo výdaje na služby.

Míra podpory

 • PP1: 70% (pro VO podpora max. 90%)
 • PP2 a PP3: 50%.

Výše dotace

 • PP1: bude upřesněno.
 • PP2: bude upřesněno (+ podpora formou GBER a de minimis).
 • PP3: bude upřesněno (+ podpora jen formou de minimis).

Klíčové přílohy žádosti:

 • Letter of Intent,
 • marketingová studie, průzkumy z trhu,
 • další budou upřesněny.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.