Výzva Aplikace: Desatero pro sepsání kvalitní žádosti o podporu

Začátek roku přináší různé výzvy. Nepodceňte přípravu a přečtěte si desatero našich dotačních specialistů, jak sepsat kvalitní žádost o dotaci a zvýšit tak šanci získat dotace na výzkum a vývoj.

10. 1. 2024
Dotace pro podnikatele

Pro podniky, které hledají nové technologie a nástroje pro zlepšení efektivity jejich výzkumných procesů a shání podporu financování, může být vhodná II. dotační výzva Aplikace od OPTAK. O podporu můžete žádat na mzdy zaměstnanců, ale i na software, hardware nebo specializovaná zařízení, která mohou urychlit vývoj nových produktů či služeb.

Desatero kvalitní žádosti o podporu:

Zaměřte se na detaily a srozumitelnost

Vyvarujte se přiliš obecným nebo odborným popisům v projektu. Text by měl obsahovat dostatečné detaily, aby hodnotitelé mohli posoudit jeho kvalitu, ale zároveň by měl být napsán srozumitelně, aby byl přístupný i širšímu čtenářskému publiku.

Mějte jasnou představu o výsledku a dostatečně detailně ho popište

Doložte releventní postupy a metody řešení. Proveďte pečlivé srovnání výstupu se standardními produkty na trhu, včetně vlastních předchozích verzí. Zdůrazněte posun vlastností a parametrů. Maximální bodové hodnocení bude uděleno pouze v případě, že výsledek projektu prokazuje odůvodněný potenciál přinést zásadní změnu nebo průlomovou inovaci, s výrazně vylepšenými užitnými vlastnostmi. Musí být doloženy relevantní parametry pro srovnání nebo dostatečné doložení jedinečnosti výsledku.

Popište inovativnost výsledku projektu

Udělejte detailní analýzu inovativnosti, zdůrazněte přínosy a přidanou hodnotu, a předložte relevantní data. Důležité je také srovnání s existujícími produkty/službami na trhu a vlastními projekty žadatele. K tomu je třeba také zpracovat patentovou rešerši, aby byla tvrzení o světové špičce podložena.

Detailně zpracujte rozpočet

Zdůvodněte potřebnost každé položky v rozpočtu, dáte tak hodnotitelům přehled o projektových nákladech. Vysvětlete výši každé položky a zajistěte soulad s cenami běžnými na trhu. Správně přiřaďte náklady k etapám a aktivitám projektu. Kromě toho je nutné v projektu jasně prezentovat finanční stabilitu žadatele a jeho schopnost spolufinancovat projekt.

Sestavte kompetentní řešitelský tým

Tým musí disponovat odbornou způsobilostí a schopností efektivně realizovat všechny projektové cíle. Zahrňte členy s relevantními zkušenostmi vztaženými k cílovému výstupu. Vyvarujte se příliš vysokým pracovním úvazkům, zejména u vedoucích pozic. Rovněž je důležité zajistit různorodost pracovních náplní členů týmu a vyhnout se přílišné koncentraci na jednu aktivitu, což posiluje dojem odborného plánování projektu.

Realizujte projekt v tzv. účinné spolupráci

Při spolupráci je důležité ohlídat, aby partner nesl více jak 10 % nákladů celkového rozpočtu v případě výzkumné organizace, resp. více než 30 % na celkovém rozpočtu projektu v případě podniku. Pečlivě sledujte poměr nákladů mezi partnery a zajistěte, aby žádný partner neměl vyšší podíl než hlavní žadatel. Detailně popište aspekt ochrany duševního vlastnictví a zahrňte ji do návrhu smlouvy o spolupráci mezi partnery. Minimalizujete tak riziko sporů ohledně vlastnických práv.

 Zpracujte komplexní analýzu rizik

Zahrňte všechna možná rizika ohrožující projekt, včetně metod eliminace. Ilustrujete tak svou schopnost plánovat a řídit klíčové aspekty projektu.

Vytvořte marketingovou strategii

Klaďte důraz na kvalitní a podložené informace. Popište zkušenosti s komercializací minulých projektů a uplatněním výsledků na trhu. Realisticky popište obchodní plány s metodami a kontakty, identifikací potenciálních změn na trhu, konkurenceschopnost výstupu (včetně konkurenčních výhod), popište přínosy a uplanětí na zahraničních trzích.

 Myslete na návratnost projektu

Ekonomické přínosy musí zajistit návratnost projektu do pěti let po jeho ukončení. Klíčovým kritériem je také exportní potenciál, kdy ideálním stavem je, pokud tržby z exportu výrazně převyšují tržby z tuzemského trhu. Při sestavování plánu tržeb budťe realistický a uveďte detailní popis a zdůvodnění. Krom čísel zahrňte textové komentáře k výpočtům a metodám použitým při jeho sestavení.

Připojte předběžné dopisy o zájmu

Tzv. Letters of Intent (LoI) jsou významné pro hodonotitele. Klíčový je předběžný zájem ze zahraničí, a čím více relevenantních LoI, tím lépe. Důležitý je soulad mezi LoI, Marketingovou studií a obsahem projektu. Forma LoI a jejich různorodost také hrají roli, a nedostatek diverzity nebo významný rozpor s tvrzeními projektu může být kontraproduktivní. Kvalita a uvěřitelnost LoI jsou klíčové pro úspěch projektu, a proto je nezbytné věnovat dostatečný čas shromáždění co největšího množství relevantních LoI.

Buďte připraveni

Úspěšná žádost je složena z několika zasádních bodů, se kterými vám rádi pomohou naši dotační konzultanti. Kontaktujte nás na adrese enovation@enovation.cz nebo na telefonním čísle +420 222 523 549.

Domluvte si konzultaci

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.