Konference Eurofondy 21+: experti a tvůrci programů představí nové dotace

To si poslechnu

Program Éta

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 15. 10. 2020

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na subdodávky, provoz a údržbu majetku

 • Kdo může čerpat:
  podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program Éta

Program Éta je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). Zaměřuje se na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Max. míra podpory je 80 % uznatelných nákladů.

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek,
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Aktuální veřejná soutěž

 • příjem žádostí: 3. 9. 2020 - 15. 10. 2020
 • max. výše dotace: 8 mil. Kč
 • procentuální výše dotace: max. 80 %

Oblasti podpory

Podporovány budou zejména výzkumná a inovativní řešení v následujících oblastech:

 1. Člověk a společnost
  - principy 4. průmyslové revoluce, digitalizace a umělé inteligence, média a sociální sítě, 
  - sociální služby, bydlení a začleňování,
  - stránutí a fragmentace společnosti, migrace a integrace, principy nediskriminace,
  - zdraví, psychosociální rozvoj a spiritualita.

 2. Člověk a prostředí pro jeho život
  - globalizace a regionalizace,
  - architektura, urbanismus a životní prostor
  - udržitelnost a životní prostředí
  - propojení fyzické a virtuální.
   
 3. Člověk a ekonomika
  - vzdělávací výzvy, zaměstnanost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  - udržitelný růst a nové konkurenční výhody, inovační kultura, kreativní ekosystém
  - design, designové myšlení a inovace, nové strategické nemateriální zdroje, digitální a kreativní ekonomika
  - média a technologie
  - zakládání podniků, kultura a etika podnikání, klastrování a strategické síťování.
   
 4. Člověk a společenský systém
  - participace občanů na státní správě a komunálním životě,
  - ochrana práv duševního vlastnictví, otevřené inovace, velká data
  - strategická podpora výzkumu, vývoje a inovací, odpovědný výzkum, vývoj a inovace a společenská odpovědnost organizací
  - tvorba a hodnocení veřejných politik a intervencí, veřejné služby orientované na občana.

Výše dotace

Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů

Kdo může žádat

 • Malé, střední i velké podniky (nesmí být v obtížích a musí mít v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky z let 2015-2017),
 • výzkumné organizace,
 • neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace,
 • organizační složky státu, územní samosprávné celky.

Podmínkou je také realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč.

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.