Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program TREND – Nováčci

Nastartujte vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na služby.

V rámci 11. veřejné soutěže je nutné projekt realizovat ve spolupráci s výzkumnou organizací. 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 22. 11. 2023

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum aj.

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program TREND – Nováčci

Chci konzultaci

Program TREND

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR)

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Podprogram 2 „Nováčci“

11. veřejná soutěž 

Podporuje projekty výzkumu a vývoje jejichž výsledek bude možné reálně uplatnit v praxi. Podprogram 2 Nováčci je určen pro zavedené firmy i začínající podniky, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Základní informace

 • Soutěžní lhůta: 5. 10. - 22. 11. 2023,
 • vyhlášení výsledků: 31. 5. 2024,
 • délka realizace: 12 - 42 měsíců. 

Jaké jsou oblasti podpory

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující technologické znalostní domény, tzv. KETs:

 • fotonika a mikro-/nanoelektronika,
 • pokročilé materiály a nanotechnologie,
 • pokročilé výrobní technologie, 
 • biotechnologie,
 • umělá inteligence,
 • digitální bezpečnost a propojenost.

Na co lze čerpat podporu 

 • Osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu; jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad),
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru),
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu).

 

Kdo může žádat podporu 

 • Hlavním uchazečem musí být vždy podnik (tj. právnická nebo fyzická osoba, vykonávají hospodářskou činnost), který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč,
 • hlavním uchazečem o dotaci může být i nově založený podnik,
 • v rámci této soutěže musí být příjemcem podnik, který řeší projekt ve spolupráci s VO  (musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum).

Forma a výše podpory

 • Maximální výše podpory se omezuje na 15 mil. Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje,
 • míra podpory na projekt činí až 80 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky),
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti,
 • jeden žadatel může podat maximálně 1 návrh projektu.

Podmínky pro zisk dotace

 • Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy,
 • podpořené projekty musí vést k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče, např. realizací přelomových (technologicky významných) inovací umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích,
 • příjemcem podpory může být podnik, který řeší projekt ve spolupráci s jednou či více výzkumnými organizacemi,
 • příjemce může být i nově vzniklý podnik, tj. bez účetní historie, ale musí prokázat způsob spolufinancování projektu,
 • příslušné účetní výkazy musí být zveřejněny v Obchodním rejstříku, pokud daný podnik má dle zákona o účetnictví takovou povinnost uloženu,
 • projekt musí naplňovat vybrané cíle Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV),
 • podnik nesmí naplňovat definici Podniku v obtížích dle nařízení Komise (EU).

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 90 % úspěšnost všech žádostí o dotace,
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

 

 

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.