Prevence vzniku odpadů

Program Bezpečné nakládání s odpady spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 1 Prioritní osy 3 - Prevence vzniku odpadů.

Podporované aktivity

 • prevence vzniku komunálních odpadů
 • prevence vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě)

Typy podporovaných projektů

 • podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku
 • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • zavádění tzv. systému „door-to-door“

Kdo může dotace získat

 • kraje, obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky, státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Projekty podpořené v minulém období

 • pořízení technologického zařízení pro drcení a třídění odpadů
 • pořízení recyklační linky pro stavební odpady
 • podpora technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení), či jeho modernizace
 • komplexní řešení bezpečného nakládání s odpady v nemocnici
 • vybudování centra pro následné třídění
 • vybavení pro svoz nebezpečných odpadů
 • sběrné místo pro nebezpečné složky komunálního odpadu

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Program nemá stanoveno datum vyhlášení výzvy. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: