Posílení biodiverzity

Program Posílení biodiverzity spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 4 – Posílení biodiverzity.

 

Podporované aktivity

 • péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000. Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
 • budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy NATURA 2000

Cílové skupiny

 • veřejný sektor
 • vlastníci a nájemci pozemků
 • organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny

Typy příjemců

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

 

Projekty podpořené v minulém období

 • omezování výskytu invazních druhů
 • péče o luční společenstva v ZCHÚ
 • implementace a péče o objekty soustavy natura 2000
 • vybudování návštěvnické infrastruktury

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 15.9.2017

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: