Snížení emisí provozoven

Program Snížení emisí provozoven spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 2 - Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Stacionárním zdrojem je chápán nemovitý zdroj znečištění - např. výrobní hala, teplárna, výtopna aj.

 

Podporované aktivity

 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek
 • Obměna technologií za účelem snížení produkovaných emisí
 • Výstavba technologie k snížení emisí amoniaku
 • Snížení emisí těkavých organických látek (VOC)
 • Odprášení pálících strojů
 • Odprášení čistící stanice
 • Snížení prašnosti z lomů
 • Nákup bezemisní tiskové technologie

Typy podporovaných projektů

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), NOX, SO2, NH3 a těkavých organických látek (VOC)
 • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav

Kdo může dotace získat:

 • Kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
 • výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
 • souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací),
 • ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

V případě aktivity „Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií“ nebudou podporovány podnikatelské subjekty.

Výše podpory

 • podniky i veřejné subjekty: 20 - 85 %
 • Míra podpory se liší dle investičního záměru a typu žadatele.

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • efektivní poměr investice ke snížení emisí
 • lokalita projektu

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 31.1.2018

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním dotační žádosti

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: