Snížení environmentálního rizika

Program Snížení environmentálního rizika spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 5 Prioritní osy 3 - Snížení environmentálního rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

Žádosti je možné podávat v období od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2016. Alokace na tuto výzvu je 60 mil. Kč. 

Podporované aktivity

 • náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství
 • vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,
 • vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik – infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)

Cílové skupiny

 • subjekty angažující se v oblasti environmentálních rizik

Typy příjemců

 • kraje 
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky 
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající 

Výše dotace

 • 85 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory

Projekty podpořené v minulém období

 • snížení rizika úniku čpavku v pivovaru
 • snížení rizik při potencionální havárii s amoniakem
 • rekonstrukce skladu hořlavin
 • zvýšení provozní bezpečnosti páteřního rozvodu kapalného čpavku
 • snížení environmentálních rizik rekonstrukcí
 • vybudování monitorovacího a bezpečnostního systému prevence rizika a omezení následků závažných havárií
 • informační systém prevence závažných havárií

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: