Snížení znečištění odpadních vod a zlepšení kvality pitné vody

Program Zlepšení kvality pitné vody spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 1 Prioritní osy 1 - Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z aktuálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Podporované aktivity

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)

 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) - je podporována zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

Typy příjemců

 • kraje, 

 • obce,

 • dobrovolné svazky obcí

 • organizační složky státu

 • státní podniky

 • městské části hlavního města Prahy

 • příspěvkové organizace

 • obchodní společnosti

Výše dotace

 • 63,75 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory

Projekty podpořené v minulém období

 • výstavba kanalizace a ČOV
 • výstavba vodovodních řadů
 • výstavba a rekonstrukce úpraven vody

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V současné chvíli není možné podávat dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: