Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
OPŽP: Dotace na energetické úspory


Operační program životní prostředí (OPŽP) přináší příležitost získat podporu pro obce, kraje a jejich organizační složky i příspěvkové organizace, které chtějí realizovat projekty na zvyšování kvality životního prostředí.

V říjnu letošního roku bude pro veřejný sektor otevřen program v Prioritní ose 5, specifický cíl 1

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Na co je možné získat dotaci:

 • na snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov
 • na instacalci technologií na využití odpadního tepla
 • na realizaci nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla

Kdo může dotaci získat:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky státu
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,  veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

Typové projekty:

 • zateplení obvodového pláště budovy
 • výměna a renovace (repase) oken či dvěří
 • realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

Kolik lze získat:

 • 70 % tzv. způsobilých nákladů projektu

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

 • projektová dokumetace ve stupni pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu
 • energetický štítek obálky budovy
 • energetický posudek (zpracovaný energetických auditorem)


Rádi byste získali nemalou finanční podporu na úsporná opatření, ale nemáte s přípravou žádosti o dotaci zkušenosti či jen nevíte, jak celý projekt sestavit tak, aby byl pro vás co nejvýhodnější?

Petra Crlíková

Ozvěte se naší specialistce na energetické projekty, Petře Vrbské,

a nechejte si bezplatně poradit.


tel.: 222 523 549

e-mail: enovation@enovation.cz