Alokace

Objem finančních prostředků, který je možné čerpat v rámci jednotlivých operační programů a jejich jednotlivých prioritních os.