Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Do no significant harm (DNSH) neboli zásada „významně nepoškozovat"

DNSH je nová zásada, která byla přijata ve snaze podpořit dosažení cílů tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Dodržovat ji s nejvyšší pravděpodobností budou muset všechny projekty podpořené z fondů EU.

17. 1. 2022
Dotace pro podnikatele

Co je Green Deal

Dohoda Green Deal vznikla za účelem překonání hrozeb spojených se změnou klimatu a zhoršováním životního prostředí. Obsahuje tři základní teze:
 • dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050,
 • oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů,
 • obsáhnout každého jednotlivce a region v EU.

Zásada DNSH

Účelem zásady DNSH je podpořit investice do tzv. environmentálně udržitelných hospodářských činností. Jinými slovy uplatnění zásady povede k omezení investic do činností, které životní prostředí významně poškozují. Například činnosti:
 • při kterých se vstupní materiál využívá výrazně nehospodárně, 
 • které generují velké množství skleníkových plynů nebo odpadu.

Konkrétní činnosti definuje nařízení EU z roku 2020

Co byste měli vědět

 1. Zásada DNSH se vztahuje k šesti oblastem:
  • zmírňování změny klimatu,
  • adaptace na změnu klimatu,
  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
  • přechod na cirkulární ekonomiku,
  • prevence a kontrola znečištění,
  • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.
    
 2. Bude uplatňována v celé EU.
   
 3. Promítne se i do poskytování veřejné podpory, jako jedné z forem „investice".
  • Někteří poskytovatelé již teď aktivně řeší, jak stanovit, zda plánovaný projekt je či není v souladu se zásadou DNSH. Například pro projekty podpořené z Národního plánu obnovy je (v Technických pokynech) navržen dvoustupňový set otázek, v rámci kterých je třeba objasnit, jaký vliv má plánovaný projekt na životní prostředí.

Postup prověření z hlediska DNSH

 

Jaké dotazy vás čekají:

 1. Zmírňování změny klimatu:
  • Očekává se, že opatření povede k významným emisím skleníkových plynů?
 2. Přizpůsobování se změně klimatu:
  • Očekává se, že opatření povede ke zvýšenému nepřízivému dopadu stávajícího nebo očekávaného budoucího klimatu na samotné opatření nebo na osoby, přírodu nebo aktiva?
 3. Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů: Očekává se, že opatření poškodí:
  • dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo
  • dobrý stav prostředí mořských vod?
 4. Přechod k oběhovému hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace: Očekává se, že opatření:
  • povede k výnamnému zvýšení vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu, s výjimkou spalování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu nebo
  • povede k významné nehospodárnosti při přímém nebo nepřímém využívání jakkéhokoli přírodního zdroje v jakékoli fázi jeho životního cyklu, která není vhodnými opatřeními minimalizována nebo
  • způsobí významné a dlouhodobé škody na životními prostředí v souvislosti s oběhovým hospodářstvím
 5. Prevence a omezování znečistění:
  • Očekává se, že opatření povede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo krajiny?
 6. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: Očekává se, že opatření:
  • ve významné míře poškodí dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo 
  • poškodí stav stanovišť a druhů, včetně stanovišť a druhů v zájmu Unie, z hlediska jejich ochrany?

Pro podpoření argumentace se vám vyplatí využít např.:

 • Výstup procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
 • Doložení (uvedení) příslušných potřebných oprávnění.
 • Souladu se systémem environmentálního řízení (EMAS), certifikací ISO14001 ad. 
 • Souladu s místními plány (např. nakládání s odpady,…).
 • Vymezení se, že projekt nezasahuje do chráněných území atp.
 • uplatnění nejlepší dostupné techniky popsané v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF).

Výhodu budou mít projekty, které cílí například na:

 • Obnovitelné energie – větrné, solární, z biomasy, mořské aj. (např. geotermální).
 • Inteligentní energetické systémy (včetně inteligentních sítí a systémů ICT) a související skladování.
 • Vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, dálkové vytápění a chlazení.
 • Projekty předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s klimatem: povodně, požáry, jiné (například bouře a sucha) a to včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktury a ekosystémových přístupů.
 • Poskytování vody pro lidskou spotřebu (infrastruktura pro odběr, úpravu, akumulaci a rozvod, opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné vody).
 • Hospodaření s vodou a ochranu vodních zdrojů (včetně správy povodí, opětovného využívání a snižování úniků vody).
 • Odvádění a čištění odpadních vod.
 • Nakládání s odpady v domácnostech – předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídní, opětovné využití.
 • Podporu použití recyklovaných materiálů jako surovin.
 • Podporu výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů v MSP/VP.
 • Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku.
 • Digitalizace dopravy: silnice, železnice, městská doprava, cyklistická infrastruktura, infrastruktura pro alternativní paliva, multimodální doprava.
 • Podpora zelených dovedností a pracovních míst.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových možnostech financování a úspor

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.