Do no significant harm (DNSH) neboli zásada „významně nepoškozovat"

DNSH je nová zásada, která byla přijata ve snaze podpořit dosažení cílů tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Dodržovat ji s nejvyšší pravděpodobností budou muset všechny projekty podpořené z fondů EU.

17. 1. 2022
Dotace pro podnikatele

Co je Green Deal

Dohoda Green Deal vznikla za účelem překonání hrozeb spojených se změnou klimatu a zhoršováním životního prostředí. Obsahuje tři základní teze:
 • dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050,
 • oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů,
 • obsáhnout každého jednotlivce a region v EU.

Zásada DNSH

Účelem zásady DNSH je podpořit investice do tzv. environmentálně udržitelných hospodářských činností. Jinými slovy uplatnění zásady povede k omezení investic do činností, které životní prostředí významně poškozují. Například činnosti:
 • při kterých se vstupní materiál využívá výrazně nehospodárně, 
 • které generují velké množství skleníkových plynů nebo odpadu.

Konkrétní činnosti definuje nařízení EU z roku 2020

Co byste měli vědět

 1. Zásada DNSH se vztahuje k šesti oblastem:
  • zmírňování změny klimatu,
  • adaptace na změnu klimatu,
  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
  • přechod na cirkulární ekonomiku,
  • prevence a kontrola znečištění,
  • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.
    
 2. Bude uplatňována v celé EU.
   
 3. Promítne se i do poskytování veřejné podpory, jako jedné z forem „investice".
  • Někteří poskytovatelé již teď aktivně řeší, jak stanovit, zda plánovaný projekt je či není v souladu se zásadou DNSH. Například pro projekty podpořené z Národního plánu obnovy je (v Technických pokynech) navržen dvoustupňový set otázek, v rámci kterých je třeba objasnit, jaký vliv má plánovaný projekt na životní prostředí.

Postup prověření z hlediska DNSH

 

Jaké dotazy vás čekají:

 1. Zmírňování změny klimatu:
  • Očekává se, že opatření povede k významným emisím skleníkových plynů?
 2. Přizpůsobování se změně klimatu:
  • Očekává se, že opatření povede ke zvýšenému nepřízivému dopadu stávajícího nebo očekávaného budoucího klimatu na samotné opatření nebo na osoby, přírodu nebo aktiva?
 3. Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů: Očekává se, že opatření poškodí:
  • dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo
  • dobrý stav prostředí mořských vod?
 4. Přechod k oběhovému hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace: Očekává se, že opatření:
  • povede k výnamnému zvýšení vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu, s výjimkou spalování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu nebo
  • povede k významné nehospodárnosti při přímém nebo nepřímém využívání jakkéhokoli přírodního zdroje v jakékoli fázi jeho životního cyklu, která není vhodnými opatřeními minimalizována nebo
  • způsobí významné a dlouhodobé škody na životními prostředí v souvislosti s oběhovým hospodářstvím
 5. Prevence a omezování znečistění:
  • Očekává se, že opatření povede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo krajiny?
 6. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: Očekává se, že opatření:
  • ve významné míře poškodí dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo 
  • poškodí stav stanovišť a druhů, včetně stanovišť a druhů v zájmu Unie, z hlediska jejich ochrany?

Pro podpoření argumentace se vám vyplatí využít např.:

 • Výstup procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
 • Doložení (uvedení) příslušných potřebných oprávnění.
 • Souladu se systémem environmentálního řízení (EMAS), certifikací ISO14001 ad. 
 • Souladu s místními plány (např. nakládání s odpady,…).
 • Vymezení se, že projekt nezasahuje do chráněných území atp.
 • uplatnění nejlepší dostupné techniky popsané v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF).

Výhodu budou mít projekty, které cílí například na:

 • Obnovitelné energie – větrné, solární, z biomasy, mořské aj. (např. geotermální).
 • Inteligentní energetické systémy (včetně inteligentních sítí a systémů ICT) a související skladování.
 • Vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, dálkové vytápění a chlazení.
 • Projekty předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s klimatem: povodně, požáry, jiné (například bouře a sucha) a to včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktury a ekosystémových přístupů.
 • Poskytování vody pro lidskou spotřebu (infrastruktura pro odběr, úpravu, akumulaci a rozvod, opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné vody).
 • Hospodaření s vodou a ochranu vodních zdrojů (včetně správy povodí, opětovného využívání a snižování úniků vody).
 • Odvádění a čištění odpadních vod.
 • Nakládání s odpady v domácnostech – předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídní, opětovné využití.
 • Podporu použití recyklovaných materiálů jako surovin.
 • Podporu výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů v MSP/VP.
 • Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku.
 • Digitalizace dopravy: silnice, železnice, městská doprava, cyklistická infrastruktura, infrastruktura pro alternativní paliva, multimodální doprava.
 • Podpora zelených dovedností a pracovních míst.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.