Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Malá kulturní a kreativní centra

Dotace na podporu rozvoje kulturních a kreativních aktivit v regionech ČR. Z programu budou moci obce získat až 40 mil. Kč na výstavbu, rekonstrukce, přístavba budovy knihovny, vybavení atd. ve spojení s kulturním a kreativním centrem.

Anotace programu

Cílem programu je vytvořit alespoň patnáct malých kulturních a kreativních center, podpoří regionální rozvoj kulturního a kreativního sektoru na území České republiky.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 28. 8. 2023 - 29. 9. 2023 do 16 hod.,
 • způsob hodnocení žádosti: kolový,
 • max. délka trvání projektu: 1. 12. 2025, 
 • alokace: 560 mil. Kč.
 • udržitelnost projektu je 5 let. 

Na co lze dotaci využít

 •  Výstavbu nového kulturního a kreativního centra, 
 •  přestavbu nebo rozšíření stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum,
  • způsobilé výdaje jsou:
   • Stavební práce,
   • dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory (stavební a montážní práce na hlavním stavebním objektu, který je projektantem definovaný ve výkazu výměr),
   • dodávky a služby spojené se zlepšováním a zefektivněním provozu, realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla apod.,
   • provozní a technologické soubory hlavního stavebního objektu zajišťující jeho plnou provozuschopnost,
   • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu) atd.

Kdo může dotaci získat

 • dotace je určena zejména pro malé obce 2 - 10 tis. obyvatel, kdy oprávněným žadatelem je:
  • Městské části hl. m. Prahy,
  • nestátní neziskové organizace,  
  • obce, 
  • příspěvkové organizace Územních samosprávných celků.  

Žadatel o dotaci musí zároveň vykonávat činnost ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a zároveň musí být veden v evidenci knihoven. 

Výše dotace a míra podpory 

 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 8 - 40 mil. Kč. 
 • míra podpory je až 100 %, přičemž:
  • alokace výzvy pro každý z 15 krajů ČR je 40 mil. Kč.

Hlavní podmínky pro získání dotace

 • Žadatelem může být pouze knihovna v Evidenci knihoven,
  • nezpůsobilé výdaje jsou:
   • DPH,
   • provozní výdaje (např. energie, servisní úkony),
   • mzdové náklady a související náklady (projektového manažera, administrátora VZ apod.),
   • úhrada nákladů za nájemné související s použitím movitých věcí,
   • náklady na zpracování a administraci žádosti o poskytnutí podpory (poradenství, bankovní a jiné poplatky, správní poplatky).
 • K podání žádosti není nutná kompletní připravenost stavby, lze dodat později.

Domluvte si konzultaci

Rádi vám pomůže s přípravou projektu a administraticí spojenou s podáním žádosti. Kontaktujte nás na tel.: 222 523 549 nebo napište na email enovation@enovation.cz a domluvíme se na termínu úvodní konzultace.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.